15.01.2021 Prawo gospodarcze

Zmiany w prawie konsumenckim od stycznia 2021


1 stycznia 2021 r. w życie weszły przepisy, które przyznały przedsiębiorcom-osobom fizycznym ochronę prawną dostępną dotychczas wyłącznie dla konsumentów. Oznacza to, że przedsiębiorca-konsument może obecnie skorzystać m.in. z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

Obowiązujące od 1 stycznia 2021 r. poszczególne przepisy ustawy z 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych wprowadziły następujące zmiany w Kodeksie cywilnym oraz ustawie o prawach konsumenta:

I. Przedsiębiorca-osoba fizyczna jako konsument

Nowe przepisy przyznają ochronę prawną, przysługującą dotychczas wyłącznie konsumentom, przedsiębiorcom wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, czyli będącym osobami fizycznymi pod warunkiem, że:

  • zawarli oni umowę, która nie ma charakteru zawodowego, ale jest bezpośrednio związana z ich działalnością gospodarczą, czyli że z treści tej umowy wynika, że umowa nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej (określonej na podstawie odpowiedniego kodu PKD), udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Więcej informacji o zawodowym charakterze umowy: Zmiany w e-commerce w 2021 roku

Zobacz także: Styczeń 2021: Obowiązek złożenia sprawozdania o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

II. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość

Od 1 stycznia 2021 roku kategoria przedsiębiorców-osób fizycznych zyskała, przysługujące do tej pory wyłącznie konsumentom, prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Można z niego skorzystać w terminie 14 dni od otrzymania towaru lub zawarcia umowy, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów poniesionych dodatkowo w związku z wyborem innego sposobu doręczenia lub w związku z bezpośrednimi kosztami zwrotu rzeczy, z wyjątkiem sytuacji w której, sprzedający zgodził się je ponieść lub nie poinformował o konieczności ich poniesienia.

III. Rękojmia za wady

Nowe przepisy, które weszły w życie 1 stycznia wprowadziły również do Kodeksu cywilnego art. 556(4) i art. 556(5) przyznające przedsiębiorcom-osobom fizycznym prawo do skorzystania z przepisów dotyczących rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy. Cały czas będzie istnieć jednak możliwość wyłączenia, rozszerzenia lub ograniczenia odpowiedzialności sprzedającego z tytułu rękojmi w drodze umowy. Ponadto, w momencie, gdy sprzedający poniesie koszty z tytułu z rękojmi za wady fizyczne, a wada powstała wskutek działania lub zaniechania poprzedniego sprzedawcy, będzie on mógł żądać od poprzedniego sprzedawcy naprawienia tej szkody.

Ważne! Wszystkie powyżej omówione zmiany nie dotyczą umów zawartych przed 1 stycznia 2021 r.

Prawo gospodarcze – sprawdź, jak możemy pomóc:


Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa