Podmienky služby newsletter

Podmienky služby newsletter, ďalej len „Podmienky” upravujú práva a povinnosti strán  elektronicky poskytovanej služby prostredníctvom telekomunikačnej siete na adrese https://www.tgc.eu/ Podmienky, a tvoria vzor zmluvy v súlade s čl. 384 zákona Poľskej republiky z 23. apríla 1964 Občiansky zákonník (Zb.z. z 1964, č. 16, položka 93 v platnom znení, ďalej len „OZ”).

Vypracované Podmienky sú súčasne splnením povinnosti uvedenej v čl. 8 ods. 1 bod 1 zákona Poľskej republiky z 18. júla 2002 o poskytovaní elektronických služieb (Zb.z. č. 144, položka 1204, v platnom znení).

Súhlas s týmito Podmienkami súčasne znamená aj prejav vôle uzavrieť zmluvu s Prevádzkovateľom v súlade s týmito Podmienkami.

1. Kapitola. Všeobecné ustanovenia

I Definície

 1. Pojmy uvedené v týchto Podmienkach majú nasledujúci význam:
  1. Obchodná informácia – obchodná informácia podľa zákona Poľskej republiky z 18. júla 2002 o poskytovaní elektronických služieb (Zb.z. č. 144, položka 1204, v platnom znení
  2. Newsletter – správa odosielaná prostredníctvom elektronickej pošty, ktorá obsahuje obchodné informácie podľa zákona Poľskej republiky z 18. júla 2002 o poskytovaní elektronických služieb (Zb.z. č. 144, položka 1204, v platnom znení):
  3. Portál – informačný servis dostupný na adrese https://www.tgc.eu/;
  4. Podmienky – Podmienky poskytovania Newslettera;
  5. Prevádzkovateľ – TGC Ordowska Kancelaria Prawnicza Sp. K.;
  6. Užívateľ - osoba, ktorá sa prihlásila na službu Newsletter;
  7. Služba – služba Newsletter;

2. Kapitola. Druh a rozsah elektronicky poskytovaných služieb

I Rozsah služieb

 1. Služby ponúkané Prevádzkovateľom prostredníctvom Newslettera sú:
  1. preberanie Newslettera, ktorý obsahuje marketingové informácie, a predovšetkým obchodné informácie o službách Prevádzkovateľa;
  2. preberanie od Prevádzkovateľa informácií o najnovších zmenách v odbore.
 2. Ak osoba, ktorá uvádza údaje v registračnom formulári, vyjadrí súhlas s týmito podmienkami, súčasne uzavrie zmluvu na poskytovanie elektronických služieb. V tomto momente je Prevádzkovateľ povinný poskytovať služby podľa Podmienok.

3. Kapitola. Podmienky poskytovania elektronických služieb

 1. Technické požiadavky pre správne fungovanie Newslettera:
  1. Osobný počítač s procesorom [1.5GHz/2.5GHz],
  2. MS Windows XP SP3, Vista SP1 (bez verzie Home Basic), Windows 7 (bez verzie Home Basic), Windows 8 a Windows 10,
  3. [1GB/5GB] voľný priestor na pevnom disku,
  4. RAM XP [512MB/1GB], Vista, Windows 7 [1GB/2GB],
  5. Rozlišovacia schopnosť obrazovky [1024×768/1280×1024],
  6. Myš,
  7. Klávesnica,
  8. MS Internet Explorer alebo Firefox.
 2. Prevádzkovateľom využívané systémy a aplikácie garantujú vysokú úroveň bezpečnosti a ochrany osobných údajov. Užívateľ by si mal však uvedomiť, že využívanie služby Newsletter je podmienené využívaním verejnej telekomunikačnej siete (Internetu), čím rastie nebezpečenstvo výskytu nasledujúcich rizík:
  1. prípadné obdŕžanie spamu, čiže neobjednanej elektronicky odosielanej reklamnej (obchodnej) informácie;
  2. stiahnutie a zapôsobenie softvéru typu malware, vrátane: počítačových vírusov, čiže zvláštneho softvéru, ktorý je schopný po naštartovaní nakaziť súbory a sa rozmnožovať, obyčajne bez vedomia   užívateľa; vírusy môžu menej alebo viacej škodiť operačnému systému, v ktorom sú, a takýto softvér môžu šíriť okrem iného aj prílohy elektronických správ;
  3. stiahnutie a zapôsobenie počítačových červov (worm), čiže škodlivého programu, ktoré je schopný sa rozmnožovať; v tomto prípade nedostatočná obsluha (neaktualizovanie softvéru) počítačového systému Užívateľom môže viesť k účinnému útoku počítačového červa;
  4. možnosť zapôsobenia softvéru typu spyware, čiže špionážneho softvéru, ktorý sleduje aktivity Užívateľa na internete, a sa inštaluje bez jeho vedomia, súhlasu a kontroly;
  5. možnosť vystavenia crackingu (dešifrovanie hesiel) alebo phishingu (rybolov hesiel).
  6. sniffing – nepovolené odpočúvanie, iné ako cracking a phishing, s použitím sniffera – počítačového programu, ktorého úlohou je zachytiť a prípadne podrobiť analýze údaje v sieti;
  7. možnosť vystavenia pôsobeniu iného nežiadaného alebo škodlivého softvéru, ktorý vykonáva činnosti, ktoré Užívateľ ani nepredpokladal.

4. Kapitola. Podmienky uzavretia a zrušenia zmluvy o poskytovaní elektronických služieb

 1. Podmienky uzavretia Zmluvy
  1. Zmluvu o poskytovaní elektronických služieb môžu uzavrieť osoby, ktoré poskytli svoju emailovú adresu v registračnom formulári, vyjadrili svoj súhlas s Podmienkami a potvrdili správnosť emailovej adresy;
  2. V registračnom formulári, ktorý vyplní osoba, ktorá chce využívať Službu, sa vyžaduje uvedenie emailovej adresy,
 2. Zmluva sa môže zrušiť predovšetkým:
  1. na žiadosť Užívateľa a v každom čase, najmä použitím vhodného tlačidla, ktoré je umiestnené v päte každého Newslettera;
  2. z iniciatívy Prevádzkovateľa, ak Užívateľ nedodržiava povinnosti uvedené v Podmienkach;
  3. v dôsledku zrušenia Zmluvy.
 3. Zrušenie tejto Zmluvy neznamená súčasne odvolania súhlasu na odosielanie obchodných informácií. Súhlas sa môže odvolať akýmkoľvek spôsobom, predovšetkým odoslaním žiadosti na emailovú adresu: commercial@tgc.eu alebo písomného vyhlásenia na adresu TGC Ordowska Kancelaria Prawnicza Sp. K., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa.
 4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo ukončiť službu Newsletter bez uvedenia príčiny, o čom bude informovať Užívateľov s vhodným predstihom.

5. Kapitola. Ochrana osobných údajov, dôvernosť, autorské práva, komentáre

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov hromadených na potreby služby Newsletter je Prevádzkovateľ.
 2. Prevádzkovateľ garantuje realizáciu požiadaviek vyplývajúcich zo zákona Poľskej republiky z 29. augusta 1997 o ochrane osobných údajov (Zb.z. z 2015, položka 2135 v neskoršom znení).
 3. V súlade s týmito Podmienkami bude Prevádzkovateľ odosielať marketingové informácie vzťahujúce sa na jeho výrobky a služby do momentu vyjadrenia nesúhlasu podľa zákona o ochrane osobných údajov.
 4. Bez osobitného súhlasu nebudú osobné údaje poskytované tretím subjektom, okrem subjektov oprávnených zo zákona.
 5. Máte právo na prístup a opravu osobných údajov.

6. Kapitola. Konečné ustanovenia

 1. Uplatniteľná legislatíva pre všetky právne vzťahy vyplývajúce z týchto Podmienok je legislatíva Poľskej republiky. Všetky spory budú riešiť miestne príslušné súdy Poľskej republiky.
 2. Názvy kapitol majú len informatívny charakter a nemajú vplyv na interpretáciu ustanovení Podmienok.

PRIHLÁSTE SA NA ODBER NÁŠHO NEWSLETTRU

Ak chcete byť včas a správne informovaní, prihláste sa na odber nášho newslettru.

TGC Corporate Lawyers

City Business Center 5 Karadžicova 16
821 08 Bratislava
✆: +421 254 630 457

TGC Corporate Lawyers

Masarykova 413/34
602 00 Brno
✆: +420 542 425 831

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Varšava
✆: +48 22 295 3300

TGC Corporate Lawyers

ul. Strzegomska 142A
54-429 Vroclav
✆: +48 71 733 1300

TGC Corporate Lawyers

ul. Smoleńsk 18/1
31-112 Krakov
✆: +48 12 334 9100

TGC Corporate Lawyers

ul. Nawrot 114
90-029 Lodž
✆: +48 42 671 8560

TGC Corporate Lawyers

U Garáží 1611/1 Praha 7 Holešovice
Praha
✆: +420 221 111 611

Poľsko, Česká republika, Slovensko

Pobočky TGC

Corporate Lawyers

Voľba cookie súborov na tejto stránke

Firma TGC Ordowska Kancelaria Prawnicza Sp. K. môže využívať cookie súbory na uchovávanie prihlasovacích údajov, skladovanie údajov na účely optimalizácie funkčností webového sídla a zverejňovanie reklám prispôsobených Vašim záujmom. Podľa nižšie uvedeného postupu vyjadrite svoj súhlas alebo nesúhlas s využívaním funkčných alebo reklamných cookie súborov na tomto webovom sídle.

zamknij Táto web stránka používa cookies v súlade scookies smernicami. Môžete nastaviť podmienky uchovávania a prístupov cookies vo Vašom prehliadači.