Pravidlá newsletterov

Pravidlá zasielania newsletterov, ďalej len ako “Pravidlá” definujú práva a povinnosti strán súvisiace so službami poskytovanými elektronicky  na stránke: www.tgc.eu.

Pravidlá predstavujú štandardnú dohodu v zmysle Čl. 384 Zákona zo dňa 23 April 1964 (Občiansky zákonník), v znení neskorších predpisov.
Poskytnutím  Pravidiel sa plní povinnosť podľa Čl.  8 odsek  1 bod  1 Zákona zo dňa 18.7.2002 o poskytovaní služieb elektronickými prostriedkami v znení neskorších predpisov.    

Akceptáciou týchto Pravidiel vyjadrujete svoju vôľu uzavrieť s Administrátorom  dohodu o podmienkach uvedených v Pravidlách.


Článok  1. Všeobecné ustanovenia

1.Definície
1. Pojmy použité v týchto Pravidlách budú mať nasledujúci význam:
a) „Obchodná informácia“ znamená obchodná informácia v zmysle Zákona zo dňa  18.7.2002 o poskytovaní služieb elektronickými prostriedkami, v znení neskorších predpisov; 
b) „Newsletter“  znamená elektronická správa obsahujúca Obchodné informácie v zmysle zákona zo dňa 18.7.2002 o poskytovaní služieb elektronickými prostriedkami, v znení neskorších predpisov;

 1. c) „Portál“ znamená informačný servis dostupný na stránke: tgc.eu;
  d) „Pravidlá“ znamenajú Newsletter Pravidlá;
 2. e) „Administrátor“ znamená TGC Ordowska Kancelaria Prawnicza Sp. k.
  f) „Používateľ“ znamená osoba, ktorá sa prihlásila na odber Newsletterovej Služby;
 3. g) „Služba“ znamená Newsletterová Služba.

  Článok Druhy a predmet služieb poskytovaných elektronickými prostriedkami
 4. Predmet služieb:
  1. Služby ponúkané Administrátorom prostredníctvom Newslettera zahŕňajú:
 • doručovanie Newslettera vrátane marketingových informácií, najmä Obchodných informácií o službách Administrátora;
 • doručovanie informácií o aktuálnych obchodných zmenách od Administrátora;

 1. Po akceptovaní Pravidiel vo forme poskytnutia údajov v registračnom formulári dochádza k uzavretiu dohody o poskytovaní služieb elektronickými prostriedkami. Po takomto akceptovaní je Administrátor povinný poskytovať Služby ako sú tieto definované v Pravidlách.


Článok  3. Podmienky poskytovania služieb elektronickými prostriedkami

 1. Technické požiadavky pre správne fungovanie Newslettera:
  a) počítač s [1.5GHz/2.5GHz] procesorom,
  b) MS Windows XP SP3, Vista SP1 (s výnimkou Home Basic verzie), Windows 7 (s výnimkou  Home Basic verzie), Windows 8 a Windows 10,
  c) [1GB/5GB] voľného priestoru na hard discu,
  d) RAM XP [512MB/1GB], Vista, Windows 7 [1GB/2GB],
  e) rozlíšenie displeja [1024×768/1280×1024],
  f) myš,
  g) klávesnica,
  h) MS Internet Explorer alebo Firefox.

 2. Systém a aplikácie využívané Administrátorom zabezpečujú vysoký štandard bezpečnosti osobných údajov. Každopádne však užívateľ musí využívať prístup na verejnú telekomunikačnú sieť (internet), ktorej používanie je spojené s rizikom výskytu nasledovných hrozieb:
  a) možnosť prijatia spamu, ktorý je nevyžiadanou reklamnou informáciou doručovanou elektronickými prostriedkami,
 3. b) prítomnosť malware, vrátane počítačového vírusu ktorý je špeciálnym softwarom, ktorý je schopný, keď dôjde k jeho spusteniu, zasiahnuť súbory tak, že sa tieto rozmnožia a to bez toho, aby to užívateľom bolo zistené. Vírusy môžu spôsobiť škody na operačnom systéme, pričom takéto software bývajú pripojené ako príloha k emailovej správe;  
  c) prítomnosť  worms, čo je malware schopný  vlastnej propagácie, v ktorom prípade pokus užívateľa o update môže spustiť účinný útok worma  ;
  d) možnosť aktivácie spyware, čo je software zaznamenávajúci užívateľove surfovanie po internete, ktoré sa inštaluje bez vedomia, schválenia alebo kontroly  užívateľa;
  e) možnosť byť vystavený crackingu alebo  phishingu;
  f) sniffing;
  g) možnosť byť vystavený iným nežiadaným alebo podozrivým software, ktorý realizuje aktivity, ktoré užívateľ nezamýšľal realizovať.

  Článok 4. Podmienky na uzavretie a ukončenie zmluvy  o poskytovaní služieb elektronickými prostriedkami   
  Podmienky uzavretia Zmluvy  
  a) Zmluva  o poskytovaní služieb elektronickými prostriedkami   môže  byť uzavretá osobami, ktoré vložia svoju emailovú adresu do registračného formulára, akceptujú Pravidlá a potvrdia svoju zadanú emailovú adresu;
  b) adresáti, ktorí svoju emailovú adresu nepotvrdia do 30 dní od nahlásenia sa na odber, budú  z databázy natrvalo vymazaní;
  c) registračný formulár má byť vyplnený len takou osobou, ktorá má záujem Služby využívať a poskytnúť za týmto účelom svoju  e-mail adresu.
  2. Zmluva môže byť ukončená najmä:
  a) kedykoľvek na žiadosť Užívateľa, najmä kliknutím na príslušnú ikonu zobrazenú na päte každého Newslettera;
  b) zo strany  Administrátora,  pokiaľ Užívateľ nebude plniť povinnosti stanovené týmito Pravidlami;
 4. c) ukončením Zmluvy.

  Ukončenie Zmluvy nemá vplyv na Váš súhlas so zasielaním obchodných informácií. Takýto súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný v akejkoľvek forme, najmä však zaslaním požiadavky na emailovú adresu: commercial@tgc.eu
  4. Administrátor si vyhradzuje právo ukončiť Newsletter Službu bez uvedenia dôvodu, o čom vopred Užívateľa upovedomí.

  Článok 5. Ochrana osobných údajov, mlčanlivosť, autorské práva
 5. Spracovateľom osobných údajov spracúvaných na účely poskytovania služby Newslettra je Administrátor.
 6. Administrátor zabezpečuje dodržiavanie podmienok vyplývajúcich zo Zákona o ochrane osobných údajov zo dňa 29.8.1997, v znení neskorších predpisov a bude zasielať marketingové informácie o svojich službách a produktoch, pokiaľ nedôjde k vyjadreniu nesúhlasu v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.
 7. Bez udelenia osobitného súhlasu nemôžu byť osobné údaje poskytnuté tretím osobám, s výnimkou tých, ktoré majú prístup k takýmto údajom v zmysle zákona.
 8. Máte právo prístupu k obsahu a právo na opravu svojich osobných údajov.


Článok  6. Záverečné ustanovenia
1. Rozhodujúce právo a príslušný súd. Vzťahy súvisiace s týmito Pravidlami sa spravujú poľským právom. Všetky spory vzniknuté z alebo v súvislosti s Pravidlami budú rozhodované územne príslušným  všeobecným poľským súdom. 
2. Výklad Pravidiel. Názvy jednotlivých článkov slúžia len na informačné účely a nemajú vplyv na výklad príslušných ustanovení,

PRIHLÁSTE SA NA ODBER NÁŠHO NEWSLETTRU

Ak chcete byť včas a správne informovaní, prihláste sa na odber nášho newslettru.

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Varšava
✆: +48 22 295 3200

TGC Corporate Lawyers

City Business Center 5 Karadžicova 16
821 08 Bratislava
✆: +421 254 630 457

TGC Corporate Lawyers

Jezuitská 6/1
602 00 Brno
✆: +420 542 425 831

TGC Corporate Lawyers

ul. Strzegomska 142A
54-429 Vroclav
✆: +48 71 733 1300

TGC Corporate Lawyers

ul. Smoleńsk 18/1
31-112 Krakov
✆: +48 12 334 9100

TGC Corporate Lawyers

ul. Nawrot 114
90-029 Lodž
✆: +48 42 671 8560

TGC Corporate Lawyers

U Garáží 1611/1 Praha 7 Holešovice
Praha
✆: +420 221 111 611

Poľsko, Česká republika, Slovensko

Pobočky TGC

Corporate Lawyers

zamknij Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.