Politika súkromia a cookie súborov

§.1 Všeobecné ustanovenia – pravidlá ochrany súkromia

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov je TGC Ordowska Kancelaria Prawnicza Sp. K. so sídlom vo Varšave na ulici Hrubieszowskej 2, zapísaná v Registri podnikateľov Poľskej republiky pod č. KRS 0000028831, DIČ: 5260012988, IČO: 012548510. Všetky údaje sú chránené v súlade so všeobecne platnou legislatívou a hromadené na zabezpečených serveroch.
 2. TGC Ordowska Kancelaria Prawnicza Sp. K. ako Prevádzkovateľ osobných údajov (ďalej len „Prevádzkovateľ”) obracia zvláštnu pozornosť na ochranu súkromia a dôvernosti osobných údajov poskytnutých užívateľmi internetu prostredníctvom elektronických formulárov v internetovom servise dostupnom v doméne https://www.tgc.eu/ (ďalej len „tgc.eu”).
 3. Kontakt s Prevádzkovateľom je možný prostredníctvom emailu: commercial@tgc.eu alebo na adrese TGC Ordowska Kancelaria Prawnicza Sp. K., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa.
 4. Prevádzkovateľ s náležitou starostlivosťou volí a využíva vhodné technické a organizačné prostriedky, ktoré zaručujú ochranu spracúvaných osobných údajov. Neobmedzený prístup k databázam majú len osoby vhodne splnomocnené Prevádzkovateľom.
 5. Prevádzkovateľ zabezpečuje osobné údaje pred ich zverejnením neoprávneným osobám ako aj pred ich spracúvaním s porušením platnej legislatívy.
 6. Osoby, ktoré navštevujú doménu tgc.eu, môžu prehliadať webové stránky tgc.eu bez zadávania osobných údajov.

§.2  Podklady pre spracovanie osobných údajov

 1. Osobné údaje sú spracúvané Prevádzkovateľom v súlade s platnou legislatívou, a predovšetkým v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR”) na účely:
  1. využívania služby Newsletter, v rámci ktorej sa odosielajú obchodné informácie na základe vyjadreného súhlasu (art. 6 ods. 1 písm. a GDPR);
  2. poskytovania odpovedí na kladené otázky pri kontakte užívateľov na kontaktné adresy uvedené na webovej stránke (v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR);
  3. organizácie a riešenia náboru, ak sa užívateľ prihlásil na nábor, v súlade s právnym záväzkom Prevádzkovateľa a vyjadreným súhlasom (art. 6 ods. 1 písm. a i c GDPR);
  4. plnenia zmluvy pri prihlásení sa užívateľa na účasť v školení, konferencií a účasti na týchto podujatiach v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR;
  5. plnenia Prevádzkovateľom údajov právom uložených povinností v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c GDPR (napr. účtovné a daňové povinnosti).
 2. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, avšak následkom ich neposkytnutia je v závislosti od situácie nemožnosť získať odpoveď na položené otázky, nemožnosť získať newsletter, nemožnosť sa zúčastniť na nábore, nemožnosť sa zúčastniť na  školení, konferencii.
 3. Užívateľ nesmie poskytovať Prevádzkovateľovi osobné údaje tretích osôb. Avšak ak takéto údaje poskytuje, vždy je povinný vyhlásiť, že získal vhodný súhlas tretích osôb na poskytnutie Prevádzkovateľovi týchto údajov.

§.3. Rozsah spracúvania osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu poskytnutom užívateľom v otázke odoslanej Prevádzkovateľovi.
 2. Údaje poskytnuté užívateľmi sa využívajú na: poskytovanie odpovedí na kladené otázky, odosielanie newslettera, vrátane obchodných informácií o Prevádzkovateľovi a jeho produktoch a aj službách, postup pri nábore, realizáciu školení, konferencií, a aj na štatistické účely.
 3. Prevádzkovateľ využíva IP adresy hromadené pri internetovom pripojení na technické účely spojené s prevádzkou serverov. Okrem toho sa IP adresy využívajú na hromadenie všeobecných štatistických demografických údajov (napr. o regióne, z ktorého sa napojil návštevník).

  3.a Logy servera: Na serveri webovej stránky sa ukladá IP adresa užívateľa v bežnom logu servera. Prevádzkovateľ využíva logy na zisťovanie problémov so serverom, prieskum využívania stránky tgc.eu, na štatistické účely a pre zlepšenie funkčností stránky. IP logy neobsahujú žiadne osobné údaje užívateľa.

  3.b Cookie súbory: webová stránka tgc.eu môže využívať cookie súbory na kontrolu poskytovaného obsahu a monitorovanie aktivít na stránke. Sú to malé textové súbory odosielané webovým serverom a uschovávané v softvéri prehliadača na počítači. Ak sa v prehliadači opakovane otvorí stránka, webové sídlo zistí druh zariadenia, z ktorého sa napojil užívateľ. Nastavené parametre umožňujú zoznámenie sa s údajmi uvedenými v cookie súboroch len serveru, ktorý tieto súbory vytvoril. Týmto cookie súbory zjednodušujú využitie skôr navštívených stránok.
 4. Hromadené údaje sa vzťahujú na IP adresu, typ použitého prehliadača, jazyk, druh operačného systému, dodávateľa webových služieb, hodinu a dátum, miesto a aj údaje odoslané na webové sídlo prostredníctvom kontaktného formulára. Zhromaždené údaje sa využívajú na monitorovanie a overovanie, akým spôsobom užívateľ využíva stránku, aby sa tým mohli zlepšiť funkčnosti webového sídla a zaručila účinnejšia a ľahšia navigácia. Prevádzkovateľ monitoruje údaje o užívateľovi pomocou náradia Google Analytics, ktoré registruje správanie užívateľa na stránke.

§.4.  Kontrola spracovania osobných údajov

 1. Užívateľ je povinný poskytovať len kompletné, aktuálne a správne údaje.
 2. Každý užívateľ, ktorého osobné údaje spracúva Prevádzkovateľ má právo na prístup k osobným údajom a aj právo na ich opravu, výmaz, obmedzenie spracovania, prenositeľnosť údajov, právo uplatniť námietku voči spracovaní údajov v súlade s odôvodneným záujmom Prevádzkovateľa, právo odvolať súhlas v každom momente, a to bez vplyvu na súlad spracovania týchto údajov s legislatívou (ak sa údaje spracúvajú na základe súhlasu), ktoré sa vykonalo na základe súhlasu pred jeho odvolaním.
 3. Práva uvedené v predchádzajúcom odseku sa môžu uplatniť odoslaním na emailovú adresu commercial@tgc.eu príslušnej žiadosti, s uvedením mena a priezviska a aj emailovej adresy užívateľa alebo odoslaním písomného vyhlásenia na adresu TGC Ordowska Kancelaria Prawnicza Sp. K., ul. Hrubieszowska 2,01-209 Warszawa.
 4. Užívateľ môže podať sťažnosť dozornému orgánu – Generálnemu inšpektorovi pre ochranu osobných údajov, ul. Stawki 2 vo Varšave, ak príde k záveru, že spracúvanie jeho osobných údajov porušuje ustanovenia GDPR.

§.5. Poskytovanie osobných údajov

 1. Osobné údaje užívateľov môžu byť poskytnuté subjektom oprávneným zo zákona, vrátane príslušných orgánov justície. Osobné údaje môžu byť poskytované subjektom, ktoré sa zaoberajú ich spracovaním na základe objednávky, čiže marketingovým agentúram, subjektom, ktoré poskytujú služby v oblasti organizácie školení, konferencií, obchodným partnerom, ktorí poskytujú technické služby (vývoj a údržba informatických systémov a webových serverov).

§.6.  Doba uchovávania a ostatné informácie o spracovaní osobných údajov

 1. Osobné údaje sa budú uchovávať len po dobu nevyhnutnú na realizáciu určitého účelu, na ktorý boli poskytnuté, a po tejto dobe – aj po dobu nevyhnutnú na zabezpečenie alebo nárokovanie prípadných práv alebo na splnenie právnej povinnosti Prevádzkovateľa (napr. vyplývajúcej z daňových alebo účtovných predpisov).
 2. Ak užívateľ súhlasil s využitím osobných údajov pri využívaní služby newsletter, sa budú osobné údaje spracúvať do momentu odvolania tohto súhlasu.

§.7. Právo zavádzať zmeny do politiky súkromia

 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zavádzať zmeny do politiky súkromia v každom momente, a prípadné aktualizácie politiky súkromia zverejní na webovej stránke, bezpodmienečne dodržiavajúc platnú legislatívu.

§.8. Súhlas s politikou súkromia

 1. Použitím stránky tgc.eu Užívateľ súčasne súhlasí s touto politikou súkromia.

Kontakt

Pre získanie dodatočných informácií nás kontaktujte:

PRIHLÁSTE SA NA ODBER NÁŠHO NEWSLETTRU

Ak chcete byť včas a správne informovaní, prihláste sa na odber nášho newslettru.

TGC Corporate Lawyers

Masarykova 413/34
602 00 Brno
✆: +420 542 425 824

TGC Corporate Lawyers

City Business Center 5 Karadžicova 16
821 08 Bratislava
✆: +421 2 502 033 00

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Varšava
✆: +48 22 295 3300

TGC Corporate Lawyers

ul. Strzegomska 142A
54-429 Vroclav
✆: +48 71 733 1300

TGC Corporate Lawyers

ul. Smoleńsk 18/1
31-112 Krakov
✆: +48 12 334 9100

TGC Corporate Lawyers

ul. Nawrot 114
90-029 Lodž
✆: +48 42 671 8560

TGC Corporate Lawyers

U Garáží 1611/1 Praha 7 Holešovice
Praha
✆: +420 221 111 611

Poľsko, Česká republika, Slovensko

Pobočky TGC

Corporate Lawyers

Voľba cookie súborov na tejto stránke

Firma TGC Ordowska Kancelaria Prawnicza Sp. K. môže využívať cookie súbory na uchovávanie prihlasovacích údajov, skladovanie údajov na účely optimalizácie funkčností webového sídla a zverejňovanie reklám prispôsobených Vašim záujmom. Podľa nižšie uvedeného postupu vyjadrite svoj súhlas alebo nesúhlas s využívaním funkčných alebo reklamných cookie súborov na tomto webovom sídle.

zamknij Táto web stránka používa cookies v súlade scookies smernicami. Môžete nastaviť podmienky uchovávania a prístupov cookies vo Vašom prehliadači.