11.12.2023 Podatki

KSeF: Sankcje za niedopełnienie obowiązków


Ustawodawca przewiduje sankcje za niewywiązywanie się z obowiązków związanych z Krajowym Systemem e-Faktur. Kary będą jednak nakładane dopiero po kilku miesiącach od wejścia w życie obligatoryjnego KSeFu.  

Jakie sankcje grożą za niedopełnianie obowiązków KSeF? 

Za niedopełnienie obowiązków KSeF ustawodawca przewiduje sankcję administracyjną w postaci kary pieniężnej. Będą one nakładane w drodze decyzji przez naczelników urzędów skarbowych. Na uiszczenie kary podatnicy będą mieć 14 dni od dnia doręczenia decyzji o nałożeniu tej kary, na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego. 

Ważne: za uchylenie się od obowiązków KSeF nie będą wszczynane postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe.  

KSeF – w jakich przypadkach na podatników będą nakładane kary? 

Podatnik będzie podlegał karom pieniężnym, gdy: 

  1. wbrew obowiązkowi nie wystawi faktury ustrukturyzowanej 
  1. wystawi w okresie awarii lub innej niedostępności systemu fakturę niezgodną z obowiązującą schemą  
  1. nie prześle w terminie do KSeF faktury wystawionej w okresie niedostępności KSeF, czyli: 
  1. awarii KSeF (7 dni roboczych od zakończenia awarii) 
  1. planowanej niedostępności KSeF (1 dzień roboczy po przywróceniu dostępu
  1. niedostępności systemu po stronie podatnika (1 dzień roboczy od dnia jej wystawienia poza systemem) 

Od czego zależy wysokość kar pieniężnych za niedopełnienie obowiązków KSeF? 

Wysokość kary pieniężnej nakładanej za niedopełnienie obowiązków KSeF będzie zależała od naliczonego na fakturze podatku. Będzie wynosiła 100% kwoty podatku wykazanego na fakturze wystawionej poza systemem. W przypadku niewskazania kwoty podatku, to kara będzie wynosiła do 18,7% kwoty należności ogółem wykazanej na tej fakturze wystawionej poza systemem. 

Od kiedy zaczną obowiązywać kary za niewywiązywanie się z obowiązków KSeF? 

Choć obowiązek korzystania z KSeF dla większości przedsiębiorców wejdzie w życie 1 lipca 2024 r., to ustawodawca przewidział okres przejściowy sankcjonowania. Kary pieniężne zaczną być nakładane od 1 stycznia 2025 r. 

Podejmując decyzję o nałożeniu kary pieniężnej Naczelnik Urzędu Skarbowego będzie brał pod uwagę nie tylko sam fakt niewywiązania się z obowiązków KSeF, ale również m.in. wysokość korzyści, którą strona osiągnęła czy wagę, częstotliwość i okoliczności naruszenia prawa. Choć dotkliwość sankcji będzie zależała od kwoty naliczonego podatku, to każdy podatnik bez względu na wysokość przychodu, powinien wywiązywać się obowiązków. Warto wykorzystać 6-cio miesięczny okres przejściowy stosowania kar na korektę ewentualnych uchybień i wyrobienie nawyku wystawiania wszystkich faktur z wykorzystaniem KSeF. 

KSeF – sprawdź, jak możemy pomóc!

Podstawa prawna 

  1. Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2076) 
  1. Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2022/1003 z dnia 17 czerwca 2022 r. upoważniająca Rzeczpospolitą Polską do stosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 218 i 232 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 168, 27.6.2022, s. 81-83) 
  1. Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 r. poz.1598) 

Piotr Dudek Dyrektor Działu Nowych Technologii, Defence & Aerospace, Adwokat
TGC Corporate Lawyers
Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa