.st0{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:#FF7043;}

Sekretariat korporacyjny


Sekretariat korporacyjny – kancelaria prawna TGC

Sekretariat korporacyjny to usługa określana także jako prowadzenie biura zarządu, wspierająca bieżące działanie spółki i spełnianie spoczywających na niej obowiązków ustawowych.

Zapewnia zgodność funkcjonowania firmy z lokalnym prawem i odciąża jej przedstawicieli od codziennych i okresowych czynności administracyjnych.

Prowadzenie biura zarządu

W ramach usługi sekretariatu korporacyjnego pomagamy naszym klientom na każdym etapie prowadzonej działalności. Obsługujemy zarówno nowe podmioty wchodzące na rynek, jak również klientów, którzy już działają w Polsce.

Zajmujemy się takimi działaniami jak przygotowanie umów, statutu, uchwał i protokołów. Pomagamy dokonywać zmian statutu, adresu, składu zarządu czy wspólników lub akcjonariuszy spółki. Kompleksowo obsługujemy zgromadzenia wspólników, reprezentujemy klientów przed urzędami i zajmujemy się korespondencją. Wspieramy przedstawicieli spółki w uzyskaniu podpisu elektronicznego i podczas dokonywania wpisów do Centralnego Rejestru Beneficjantów Rzeczywistych.

Założenie spółki

Rejestracja w CRBR

Podpis elektroniczny

Wirtualne biuro

Obsługa WZA

Powołanie lub odwołanie władz spółek

Zmiana adresu, statutu lub kapitału zakładowego

Bieżąca obsługa prawna

Każdą organizację traktujemy indywidualnie i dobieramy optymalne dla klienta rozwiązania, bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu oraz doskonałej znajomości lokalnych regulacji. Oferujemy zarówno stałe wsparcie prawne, jak również pomoc doraźną.

Sekretariat korporacyjny – zakres usług

Założenie spółki

 • Zakładanie spółek, oddziałów i przedstawicielstw,
 • Przygotowanie umowy/statutu spółki zakładanej w Polsce,
 • Reprezentacja przed wszelkimi organami administracyjnymi w procesie zakładania spółki, oddziału lub przedstawicielstwa spółki zagranicznej, m.in. takimi jak.:
  • Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)
  • Urząd Skarbowy (US)
  • Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Zobacz również

Zakładanie spółki w Polsce

Rejestracja w Centralnym Rejestrze Beneficjentów (CRBR)

 • Pomoc w dopełnieniu prawnego wymogu rejestracji spółki w CRBR,
 • Identyfikacja ostatecznego rzeczywistego beneficjenta (ang. ultimate beneficial owner – UBO),
 • Przygotowanie zgłoszenia do CRBR,
 • Pomoc w dokonaniu wpisu do CRBR,
 • Dokonywanie zmian w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych

Uzyskanie podpisu elektronicznego dla dyrektorów

 • Pomoc w przeprowadzeniu całego procesu zamówienia na uzyskanie podpisu elektronicznego i jego uruchomienie.

Wirtualne biuro (adres do korespondencji)

 • Zapewnienie spółce siedziby w Polsce (Warszawa)
 • Obsługa korespondencji klienta:
  • Przyjmowanie i sprawdzanie korespondencji
  • Archiwizacja w aktach klienta
  • Przekazywanie korespondecji do klienta w wersji elektronicznej lub papierowej (jeśli jest taka potrzeba)

Zgromadzenia akcjonariuszy lub wspólników

 • Organizacja zwyczajnych i nadzwyczajnych zgromadzeń akcjonariuszy lub wspólników,
 • Reprezentowanie wspólników lub akcjonariuszy w trakcie zwyczajnych  lub nadzwyczajnych zgromadzeń wspólników/akcjonariuszy,
 • Kompleksowa obsługa zwyczajnych  lub nadzwyczajnych zgromadzeń wspólników/akcjonariuszy  (w zależności od potrzeb):
  • Przeprowadzenie zgromadzeń,
  • przeprowadzenie zwyczajnego zgromadzenia wspólników w celu zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego,
  • przygotowywanie protokołu ze zgromadzenia wspólników,
  • opracowanie uchwał zarządu / rady nadzorczej / zgromadzenia wspólników
 • Przygotowywanie raportów z działalności zarządu
 • Powołanie biegłego rewidenta,
 •  Złożenie dokumentacji ze zwyczajnego zgromadzenia wspólników/akcjonariuszy w Krajowym Rejestrze Sądowym wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym,

Zmiana siedziby, statutu i kapitału zakładowego

 • Pomoc w dokonywaniu zmian w umowie i statucie spółki
 • Zmiana siedziby i adresu spółki
 • Podwyższanie oraz obniżanie kapitału zakładowego spółki
 • Dokonywanie pozostałych zmian wynikających z umowy spółki lub przepisów KSH
 • Rejestracja zmian w Sądzie Rejestrowym, GUS, US

Zmiany we władzach spółki:

 • Powoływanie i odwoływanie członków zarządu,
 • Przedłużenie kadencji członka zarządu,
 • Powołanie lub odwołanie prokurenta,
 • Przygotowanie dokumentacji:
  • Zgody nowych członków zarządu, prokurentów  na ich powołanie,
  • Oświadczenia o adresach członków zarządu, prokurentów, podmiotów umocowanych do powołania zarządu w spółkach
  • Listy z rezygnacjami,
 • Przygotowanie i złożenie wymaganych wniosków i zawiadomień do Krajowego Rejestru Sądowego, urzędu skarbowego i urzędu statystycznego.

Bieżąca obsługa prawna i administracyjna spółki

 • Pomoc przy otwieraniu rachunków bankowych oraz dokonywaniu zmian uprawnień w banku
 • Wsparcie przy kompletowaniu dokumentacji klienta związanej z procedurami AML
 • Rejestracja numeru EORI
 • Pomoc dla organów zarządzających spółkami w kwestiach ładu korporacyjnego
 • Prowadzenie dokumentacji korporacyjnej klienta
 • Wsparcie w wewnętrznych procesach spółki
 • Współpraca z lokalnymi doradcami klienta, m.in. doradcą podatkowym, prawnikiem, notariuszem
 • Przeprowadzenie procesu likwidacji polskiej spółki, oddziału lub przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznego
 • Doradztwo w zakresie tworzenia spółek, oddziałów i przedstawicielstw podmiotów działających w kraju i zagranicą
 • Sprzedaż udziałów w gotowych spółkach (shelf companies)

Sekretariat korporacyjny – usługi dodatkowe

W ramach Grupy Advartis zapewniamy klientom usługi komplementarne, które wspierają prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce:

Obsługa księgowa

Doradztwo podatkowe

Obsługa kadr i płac

Doradztwo z zakresu prawa pracy

Przygotowanie regulaminów wewnętrznych i polityk

Wsparcie przy transakcjach M&A

Due diligence

Sekretariat korporacyjny – Sprawdź, jak możemy pomóc!

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa