Audyt prawny / due diligence prawne
Combined Shape

Audyt prawny / due diligence prawne


Audyt prawny / due diligence prawne

Audyt prawny / due diligence prawne to usługa polegająca na kompleksowym badaniu stanu spółki lub określonych aktywów, które pozwala na zidentyfikowanie i eliminację ryzyk prawnych z nimi związanych.

Audyt prawny dostarcza szczegółowych informacji na temat stanu prawnego przedsiębiorstwa i zgodności procedur oraz dokumentów z obowiązującymi regulacjami prawnymi (compliance). Pozwala ocenić poprawność prowadzenia interesów firmy, jej rentowność, podjęte przez przedsiębiorcę / osobę prawną ryzyka oraz szanse na rozwój. Służy także poprawie bezpieczeństwa prowadzonej działalności.

W jakich sytuacjach stosuje się audyt prawny?

Due dilligence najczęściej prowadzi się w przypadku transakcji sprzedaży podmiotów lub ich aktywów (np. akcji), reorganizacji lub uporządkowania struktur spółki, podczas wejścia na giełdę papierów wartościowych czy w sytuacji objęcia funkcji w zarządzie lub radzie nadzorczej spółek. Audyt prawny znajduje zastosowanie także w przypadku wzrostu ryzyka kontroli ze strony organów państwa w firmie. Pozwala zapewnić transparentność działalności spółki i jej organów oraz ocenić rentowność podjętych działań i zawartych umów.

Audyt prawny – zakres

Zakres audytu prawnego każdorazowo określony jest potrzebami organizacji i uwzględnia specyfikę branży, w której działalność prowadzi badany podmiot oraz okoliczność, na czyje zlecenie przeprowadzane jest badanie.

Audyt prawny może być:

 • kompleksowy, tj. obejmować całościową analizę danych spółki lub grupy spółek, we wszelkich jej aspektach
 • częściowy – w zakresie poszczególnych obszarów, zagadnień lub ram czasowych.

Przykładowe obszary audytu prawnego:

 • Badanie i analiza podstawowych dokumentów założycielskich spółki i składania przez spółkę podstawowych dokumentów zapewniających zgodność z prawem handlowym (protokoły zgromadzeń Wspólników), jak również ustalających strukturę organizacyjną spółki.
 • Pełna analiza struktury właścicielskiej / kapitałowej oraz spraw korporacyjnych (analiza umowy Spółki, uchwał NZW oraz uchwał Zarządu, regulaminów, dokumentów rejestracyjnych), jak również prawidłowości działań Spółki w zakresie obowiązków rejestrowych (już zgłoszonych, oczekujących na zgłoszenie), analiza treści wpisów do KRS.
 • Analiza księgi uchwał / księgi protokołów pod kątem jej rzetelności oraz prawidłowości prowadzenia.
 • Przegląd i analiza zawartych kontraktów i umów handlowych, w tym w zakresie finansowania zewnętrznego oraz ze środków Unii Europejskiej, pod kątem prawidłowości oraz ryzyk związanych z tymi zapisami oraz przepisów wykonawczych (wewnętrznych) do tych umów.
 • Badanie istnienia lub nieistnienia podstawowych dokumentów ustalających zasady funkcjonowania poszczególnych działów w spółce i ich zakresy odpowiedzialności (istnienie lub brak podstawowych regulaminów i procedur w spółce).
 • Audyt zobowiązań umownych i istnienia prawidłowych umów handlowych (wstępne badanie sposobu składania zamówień, istnienia/bądź braku umów o współpracy, zakupie usług, zakupie towarów, umów dostaw, umów dystrybucyjnych i ewentualnie sieci dystrybucyjnej) w celu stwierdzenia zgodności z prawem i zasadami dla nieuczciwej konkurencji poprzez ewentualne wyeliminowanie klauzul niedozwolonych.
 • Audyt umów z zakresu prawa pracy, ich istnienia bądź braku, stosowanej polityki zatrudnienia i typu zawieranych umów.
 • Audyt polityk pracowniczych, w tym weryfikacja stosowania polityki przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i molestowaniu oraz procedury do zgłaszania zaistniałych zdarzeń bądź nieprawidłowości.
 • Audyt ochrony i możliwości ochrony własności intelektualnej i własności przemysłowej, istnienia bądź braku i możliwości zarejestrowania oznaczeń produktów jako znaków towarowych, oznaczeń firmy jako znaków towarowych, innej własności przemysłowej i intelektualnej.
 • Audyt stosunków własnościowych z zakresu gospodarki nieruchomościami, umów i opłat.
 • Analiza zobowiązań spółki, ewentualnych sporów sądowych / postępowań administracyjnych, w których uczestniczy badany podmiot.
 • Analiza księgowa / podatkowa spółki.
 • Audyt przetwarzania danych osobowych, zgodnie z RODO.

Etapy audytu prawnego

Przeprowadzenie due dilligence prawnego składa się z kilku etapów:

1. Gromadzenie dokumentacji

 • Ten etap wymaga dla swej skuteczności pełnej współpracy ze strony wszystkich działów badanego podmiotu. Po sporządzeniu listy niezbędnych dokumentów, podmiot badany winien przekazać do badania wszelkie dokumenty – w szczególności te negatywne dla spółki. Bowiem jedynie całościowa ocena danego zagadnienia czynić będzie audyt efektywnym.

2. Etap analityczny

 • Szczegółowa analiza zgromadzonych dokumentów

3. Etap nadzorczy

 • Ta część audytu związana jest z opracowaniem i wdrożeniem określonych procedur naprawczych, minimalizacją ryzyka działalności oraz sporządzeniem określonych wzorców dokumentów do wprowadzenia.

Dopiero zakończenie ostatniego etapu i prowadzenie regularnych działań kontrolnych skutkuje odpowiednią minimalizacją ryzyka naruszeń prawa i zapewnia dostosowanie działań do wymogów stawianych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub stawiane przez organy certyfikujące / kontrahentów.

Audyt prawny – najważniejsze korzyści

Przeprowadzony właściwie audyt prawny niesie za sobą wiele korzyści i oszczędności. Pozwala, m.in. na:

Redukcję ryzyka zapłaty kar administracyjnych i/ lub grzywien karnych, odszkodowań cywilnych lub dodatkowych opłat administracyjnych

Uniknięcie lub zminimalizowanie ryzyka wszczęcia postępowań administracyjnych lub karnych przez stosowne organy, w tym np. w zakresie koncesji, licencji, zezwoleń, działalności finansowej i wypełniania przez podmiot obowiązków z nią związanych lub dotyczących odpowiedzialności osobistej członków zarządu

Wyeliminowanie z wzorców umów z kontrahentami niedozwolonych zapisów umownych, których stosowanie naraża spółkę na znaczną odpowiedzialność finansową

W umowach z kontrahentami doprecyzowanie zapisów niejasnych bądź takich, które na skutek wadliwego zapisu grożą odpowiedzialnością odszkodowawczą spółki lub przewidują nałożenie kar umownych

Wprowadzenie umów ramowych oraz zapisów – w umowach, w tym w umowie spółki – bardziej korzystnych dla przedsiębiorstwa niż przepisy powszechnie obowiązujące, a możliwe do wprowadzenia

Rejestrację znaków graficznych, wzorów przemysłowych oraz patentów umacniających pozycję firmy na rynku oraz zapewniających większą rozpoznawalność

Zabezpieczenie praw autorskich oraz praw spółki, w tym tajemnicy handlowej po wygaśnięciu umów z kontrahentami, pracownikami

Stworzenie wzorców dokumentów kadrowych, pracowniczych, korporacyjnych

Stworzenie niezbędnych procedur i uzyskanie certyfikacji, np. w zakresie bezpieczeństwa informacji – ISO 27001

Korzyści wynikające z audytu prawnego spółki zdecydowanie poprawiają komfort prowadzenia działalności gospodarczej przez dany podmiot.


Audyt prawny – sprawdź, jak możemy pomóc!

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa