Obsługa prawna cudzoziemców – usługa dla firm
.st0{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:#FF7043;}

Zatrudnienie cudzoziemców


Obsługa prawna cudzoziemców – usługa dla firm

Oferujemy kompleksowe wsparcie prawne dla pracodawców zatrudniających pracowników z Unii Europejskiej i spoza UE.

Pomagamy w spełnieniu wszystkich procedur związanych z legalizacją pobytu i uzyskaniem dokumentów niezbędnych do podjęcia pracy przez cudzoziemców. Zajmujemy się także wsparciem w procedurze umożliwiającej pobyt ich rodzin w Polsce.

Legalizacja pracy i pobytu w Polsce

Kancelaria TGC Corporate Lawyers specjalizuje się w uzyskaniu zezwoleń na pracę w Polsce oraz dokumentów zezwalających na legalny pobyt w Polsce dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej oraz ich rodzin. Zapewniamy kompleksową pomoc i dbamy o to, by nasi klienci nie ponosili negatywnych konsekwencji nielegalnego zatrudnienia pracowników. Zainteresowanym klientom oferujemy zastąpienie ich przed organami administracji w procedurach mających na celu legalizację pobytu na terytorium Polski oraz uzyskanie karty pobytu dla obcokrajowców, których chcą zatrudnić.

Pracodawcom zapewniamy wsparcie w uzyskaniu dokumentów umożliwiających legalizację pobytu cudzoziemca w Polsce. Nasze usługi:

 • Uzyskanie zezwolenia na pracę
 • Uzyskanie karty pobytu, w tym także:
  • Uzyskanie karty stałego pobytu,
  • Uzyskanie karty czasowego pobytu,
  • Uzyskanie karty rezydenta długoterminowego UE,
  • Uzyskanie niebieskiej karty.

Zatrudnienie pracowników z Rosji, Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Armenii

Oferujemy również wsparcie prawne dla pracodawców zatrudniających obywateli Rosji, Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Armenii na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy.

Zobacz także: Praca dla uchodźców z Ukrainy – minimum formalności

Legalizacja pobytu i uzyskania pozwolenia na pracę w Polsce – zakres usług dla firm

W ramach naszych usług zapewniamy pracodawcom pełną obsługę każdego z etapów procedury legalizacji pobytu w Polsce i uzyskania pozwolenia na pracę dla cudzoziemca, w tym między innymi:

 • doradztwo w zakresie wyboru właściwej procedury i odpowiedniego rodzaju zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pobyt,
 • uzyskanie kart pobytu, w tym także karty stałego pobytu, karty tymczasowego pobytu, karty rezydenta długoterminowego UE oraz niebieskiej karty,
 • uzyskanie wszystkich rodzajów zezwoleń na pracę oraz przedłużeń zezwolenia o pracę,
 • prowadzenie spraw dotyczących uzyskania zaproszenia,
 • uzyskanie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy,
 • dokonanie „powiadomienia” o podjęciu zatrudnienia przez obywatela Ukrainy,
 • uzyskanie rejestracji pobytu oraz kart pobytu członka rodziny obywatela UE, również kart stałego pobytu dla obywateli UE i ich rodzin,
 • prawidłowe wypełnienie właściwych wniosków o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt lub/i zezwolenia na pracę, zgodnie z wymogami urzędu i zgodnie z przepisami prawa,
 • kontakt się z Powiatowymi Urzędami Pracy oraz Urzędami Wojewódzkimi,
 • złożenie oferty wolnego miejsca zatrudnienia w celu uzyskania informacji starosty, jeżeli będzie to wymagane,
 • przygotowanie dodatkowych dokumentów/oświadczeń w ramach obsługi cudzoziemców,
 • pomoc prawną w zakresie wymaganej dokumentacji oraz bieżące wsparcie w procesie uzyskania zezwolenia na pracę,
 • wsparcie cudzoziemca w przypadku wezwania do osobistego stawiennictwa w urzędzie w celu udzielenia wyjaśnień,
 • współpraca z tłumaczem przysięgłym i notariuszem, jeżeli występuje taka potrzeba,
 • udzielanie porad odnośnie przepisów polskiego prawa imigracyjnego,
 • pomoc w uzyskaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP),
 • pomoc w uzyskaniu  numeru PESEL – w tym numeru PESEL dla obcokrajowców niemieszkających w Polsce,
 • prowadzenie spraw o poświadczenie obywatelstwa polskiego,
 • inne sprawy związane z pobytem cudzoziemców na terytorium Polski.

Zobacz także: Rząd szykuje zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców

WEBINAR:

Zatrudnianie cudzoziemców spoza UE

Zatrudnienie pracowników z Unii Europejskiej – zakres usługi

Pracodawcom zatrudniającym cudzoziemców z Unii Europejskiej, pomagamy w następującym zakresie:

 • rejestracja pobytu pracownika z UE,
 • uzyskanie karty pobytu członka rodziny obywatela UE,
 • uzyskanie karty stałego pobytu dla obywateli UE i ich rodzin.

Czym jest karta pobytu?

Karta pobytu jest potwierdzeniem uprawnień do przebywania obcokrajowca na terenie Polski. Cudzoziemiec, który legitymuje się ważną kartą pobytu ma możliwość wielokrotnego przekraczania granicy Polski, a także podróżowania do państw będących w strefie Schengen bez konieczności posiadania wizy.

Rodzaj wydanej karty pobytu, a co za tym idzie, również okres jej ważności jest zależny od podstawy jej wydania. Podstawą o wystąpienie o przyznanie karty pobytu może być:

 • zezwolenie na pobyt stały,
 • zezwolenie na pobyt czasowy,
 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Karta pobytu stałego wydawana na podstawie zezwolenia na pobyt stały jest ważna przez 10 lat. Natomiast karta pobytu tymczasowego wydawana jest na okres nie dłuższy niż trzy lata. W przypadku, gdy zezwolenie na pobyt czasowy jest krótsze, ważność karty jest identyczna z okresem na jaki udzielono zezwolenia na pobyt.

Należy pamiętać, że w przypadku nielegalnego pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wszczynane jest postępowanie administracyjne w sprawie zobowiązania go do powrotu. Postępowanie w sprawie zobowiązania do powrotu wszczyna i prowadzi komendant placówki Straży Granicznej lub komendant oddziału Straży Granicznej.

Czym jest zezwolenie na pracę?

Zezwolenie na pracę jestdokumentem, który powinien uzyskać cudzoziemiec chcący legalnie pracować na terenie Polski. Bezpośrednim wnioskodawcą w procedurze uzyskania zezwolenia na pracę jest pracodawca (polski lub zagraniczny), którym może być firma posiadająca osobowość prawną lub osoba fizyczna. Sankcje dla podmiotów powierzających wykonywanie pracy cudzoziemcowi na terenie Polski, który nie posiada pozwolenia na pracę, regulowane są zasadniczo przepisami Ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r. poz. 769). Zatrudnianie cudzoziemców nieposiadających ważnego zezwolenia na pracę może skutkować koniecznością pokrycia kosztów związanych z jego wydaleniem z kraju.

Zezwolenie na pracę jest wydawane na zatrudnienie u konkretnego pracodawcy dla konkretnego cudzoziemca, na określony czas oraz stanowisko. W zezwoleniu trzeba określić rodzaj, miejsce, czas wykonywanej pracy oraz wynagrodzenie dla pracownika. Do zmiany któregokolwiek z wcześniej wymienionych warunków zatrudnienia, konieczne jest złożenie odpowiednich dokumentów we właściwym Urzędzie Wojewódzkim.

Zatrudnianie cudzoziemców – sprawdź, jak możemy pomóc!

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa