Przegląd procedur i regulaminów HR
.st0{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:#FF7043;}

Przegląd procedur i regulaminów HR


Przegląd procedur i regulaminów HR

W 2020 roku Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła ponad 56 tysięcy kontroli w firmach. Kontrole dotyczyły, m.in. zapisów w regulaminach pracy, regulaminach wynagradzania oraz oceny ryzyka zawodowego pracowników. W co piątym przypadku inspektorzy stwierdzili nieprawidłowości, nakładając na pracodawców kary finansowe.

TGC Corporate Lawyers oferuje przegląd procedur, polityk oraz regulaminów w obszarze zasobów ludzkich, w celu weryfikacji ich zgodności z aktualnymi przepisami prawa.

Przegląd procedur i regulaminów HR – zakres usługi

 • Przegląd istniejących procedur, polityk i regulaminów
 • Identyfikacja obszarów niespełniających aktualnych przepisów
 • Opracowanie i wdrożenie działań naprawczych – dostosowanie obecnych procedur i dokumentów do wymogów z zakresu prawa pracy lub stworzenie nowych procedur i dokumentów

Przykładowe obszary, które rekomendujemy objąć przeglądem:

 • Dyskryminacja i mobbing
  Przegląd istniejącej lub opracowanie nowej polityki antydyskryminacyjnej i antymobbingowej  
 • Regulaminy wewnątrzzakładowe
  Przegląd istniejących lub opracowanie nowych wewnętrznych regulaminów (regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin ZFŚS)
 • Praca zdalna (regulamin pracy zdalnej)
  Przegląd istniejącego lub opracowanie nowego regulaminu pracy zdalnej
 • Ocena ryzyka zawodowego
  Przegląd akt osobowych pracowników z uwzględnieniem oceny ryzyka zawodowego w związku z pandemią COVID-19
 • Zgłaszanie nieprawidłowości (sygnaliści)
  Przegląd istniejącej lub opracowanie nowej wewnętrznej polityki zgłaszania nieprawidłowości

Przegląd procedur i regulaminów HR – korzyści dla pracodawcy:

Wyeliminowanie ryzyka kar i sankcji w przypadku kontroli PIP i innych organów

Wyeliminowanie ryzyka odpowiedzialności kadry zarządzającej za naruszenia przepisów prawa pracy

Ograniczenie ryzyka skarg wnoszonych przez pracowników do PIP i innych organów

Oferujemy możliwość skorzystania z przeglądu wszystkich lub wybranych obszarów HR, w zależności od potrzeb pracodawcy.

Przegląd procedur i regulaminów HR – sprwdź, jak możemy pomóc!

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa