13.10.2022 Prawo gospodarcze

Projekt nowelizacji ustawy o CEIDG – uproszczenia dla przedsiębiorców


Przygotowany przez Ministra Rozwoju i Technologii projekt zmian w ustawie o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wprowadzi rozwiązania prawne ułatwiające zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej on-line. Nowelizacja rozszerza także zakres publikowanych informacji.

CEIDG – nowe rozwiązania, większa automatyzacja   

19 września 2022 r. na stronach rządowego centrum legislacji opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz niektórych innych ustaw.

Zaproponowane w projekcie rozwiązania stanowią odpowiedź na postulaty przedsiębiorców dotyczące potrzeby wdrożenia zmian ukierunkowanych na dalszą automatyzację i optymalizację procesów związanych z rejestracją i prowadzeniem działalności gospodarczej.

Nowelizacja ustawy to szereg rozwiązań, a do najważniejszych dla przedsiębiorców należą:

 • rejestracja i publikacja informacji o spółce cywilnej w jednym miejscu,
 • elektronizacja i uproszczenie całego procesu przekazywania informacji,
 • zmniejszenie formalności niezbędnych do zarejestrowania spółki w CEIDG,
 • rejestracja działalności gospodarczej on-line, czyli wprowadzenie możliwości składania wniosków o wpis w CEIDG wyłącznie on-line, a tym samym rezygnacja z formy papierowej wniosku,
 • uniwersalny wzór umowy spółki cywilnej opracowany we współpracy z Ministerstwem Finansów (MF) i zaakceptowany przez inne urzędy,
 • pełna elektronizacja i rozszerzenie zakresu informacyjnego w CEIDG o pełnomocnikach przedsiębiorców,
 • wdrożenie procesu publikacji danych o pełnomocniku wyłącznie on-line, za pomocą systemu teleinformatycznego CEIDG, możliwe szybkie i sprawne wykazanie umocowania udzielonego pełnomocnikowi,
 • integracja CEIDG z innymi systemami informatycznymi, planowana szersza współpraca z ZUS, KRUS, MF oraz GUS, a także z serwisem www.geoportal.gov.pl,
 • elektronizacja Rejestrów Działalności Regulowanych, planowana jest też stopniowa elektronizacja rejestrów z danymi na temat udzielonych licencji, koncesji i zezwoleń,
 • stworzenie organom koncesyjnym możliwości prowadzenia rejestru działalności regulowanej w ramach usługi udostępnianej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii,
 • doprecyzowanie zakresu danych przekazywanych przez organy koncesyjne oraz izby rzemieślnicze,
 • zwiększenie efektywności i optymalizacja procesów dotyczących rejestru CEIDG oraz Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy (PIP), w tym poszerzenie katalogu dokumentów, które można dołączyć do wniosku o wpis do CEIDG, np. zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towaru i usług (VAT-Z),
 • doprecyzowanie przepisów m.in. w zakresie:
  • zarządu sukcesyjnego,
  • tytułu prawnego do nieruchomości,
  • udostępniania danych w CEIDG,
  • syndyka,
  • informacji o kwalifikacjach rzemieślniczych,
  • przesłanek sprostowania wpisu w CEIDG.

Nowelizacja ustawy o CEIDG – planowane wejście w życie

Obecnie ustawa została skierowana do konsultacji publicznych, które zakończą się 19 października 2022 roku.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia. Wyjątek mają stanowić przepisy dotyczące:

 • spółki cywilnej – 1 października 2026 r.,
 • elektronizacji wniosków – I etap – 1 października 2024 r., II etap – 1 października 2026 r.,
 • zarządu sukcesyjnego – 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

CEIDG – 11 lat działania systemu

CEIDG czyli Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej to rejestr przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi i działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Rejestr został uruchomiony 1 lipca 2011 r.

CEIDG działa w systemie teleinformatycznym za pośrednictwem, którego można złożyć wniosek dotyczący rejestracji firmy, zmiany danych, wznowienia działalności lub jej zamknięcia. Od początku działania systemu zakładano jego pełną automatyzację, tak by każdy przedsiębiorca mógł dokonywać rejestracji on-line.

Nowelizacja przepisów wprowadzi dalszą automatyzację rejestru i stanowi odpowiedź na zmiany otoczenia prawno-gospodarczego oraz oczekiwania przedsiębiorców, w tym rosnące zainteresowanie usługami oferowanymi przez CEIDG. Od ponad 9 lat obserwuje się stały wzrost liczby wniosków składanych on-line.

Zgodnie z danymi zawartymi w CEIDG, na dzień 20 lipca 2022 r., w rejestrze zarejestrowanych jest 2,584 mln aktywnych przedsiębiorców, natomiast pełnomocnicy opublikowani w CEIDG to grupa 350 510 osób.

Prawo gospodarcze – sprawdź, jak możemy pomóc:


Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa