27.07.2023 Biznes

Przegląd prawny TGC – lipiec 2023


Newsletter – zmiany w przepisach oraz ciekawe rozstrzygnięcia – lipiec 2023.

1. Zatrudnianie cudzoziemców po zakończeniu stanu zagrożenia epidemicznego

1 lipca 2023 r. w Polsce odwołano stan zagrożenia epidemicznego. Dla pracowników z zagranicy i zatrudniających ich firm oznacza to konieczność zweryfikowania i uregulowania wymaganych formalności dotyczących legalizacji pobytu i pracy w terminie do 31 lipca. Cudzoziemcy muszą, m.in. wystąpić o przedłużenie ważności zezwoleń na pracę i pobyt w Polsce. Pracodawcy zaś powinni w terminie tym przeprowadzić audyt dokumentów potwierdzających legalność pobytu i pracy zatrudnionych w firmie cudzoziemców oraz warunków na jakich są zatrudnieni. Następnie, jeśli to konieczne, należy złożyć odpowiednie wnioski o wydanie nowych dokumentów. W przeciwnym razie cudzoziemcy, którzy nie dopełnią wymaganych formalności traktowani będą jako osoby, które na terytorium Polski przebywają nielegalnie.

O zmianach w zasadach zatrudniania cudzoziemców po ustaniu stanu zagrożenia epidemicznego pisaliśmy tutaj.

2. Zmiany dotyczące działalności nieewidencjonowanej

Z początkiem lipca 2023 r. zmieniła się definicja działalności nieewidencjonowanej. Aktualnie, zgodnie z Ustawą z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 803), „nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia […] i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej”. Zmiana progu z 50% na 75% związana jest m.in. ze wzrostem stawki minimalnego wynagrodzenia, który nastąpił 1 lipca 2023 r. Obecnie płaca minimalna wynosi 3600 zł brutto. Wobec tego maksymalny przychód z działalności nieewidencjonowanej nie może przekroczyć 2700 zł brutto (75% z 3600 zł brutto).

Dowiedz się więcej

3. Wejście w życie większości przepisów SLIM VAT 3

1 lipca 2023 r. weszło w życie większość przepisów nowelizacji Ustawy o VAT z 26 maja 2023 r. zwanej „SLIM VAT 3”. Jej celem jest uproszczenie rozliczania podatku od towarów i usług oraz dostosowanie krajowych przepisów do orzecznictwa TSUE. Do najważniejszych zmian należą, m.in.:

  • podwyższenie do 2 000 000 EUR limitu wartości sprzedaży uprawniającego do uzyskania statusu małego podatnika
  • ujednolicenie zasad dotyczących wydawania wiążących informacji (w tym WIS)
  • wprowadzenie nowych kryteriów przy ustalaniu sankcji VAT
  • rozszerzenie możliwości dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku VAT
  • możliwość szybszego zwrotu VAT dla tzw. podatników bezgotówkowych
  • nowe zasady przeliczania kursów walut dla faktur korygujących
  • wprowadzenie dodatkowej możliwości uwolnienia się od odpowiedzialności solidarnej przez „osoby trzecie”
  • doprecyzowanie zasad dokonywania korekt podatku należnego od dostawy towarów dokonanej dla podróżnego
  • nowe zasady przeliczania kursów walut dla faktur korygujących

Dowiedz się więcej

4. Upadłość Getin Noble Bank

20 lipca 2023 roku została ogłoszona upadłość Getin Noble Bank. Niesie to za sobą poważne konsekwencje dla tzw. frankowiczów, tj. osób posiadających w tym banku kredyt we frankach szwajcarskich. Upadłość jest następstwem przymusowej restrukturyzacji, która rozpoczęła się we wrześniu ubiegłego roku. W związku z ogłoszoną upadłością, wierzyciele banku, w szczególności frankowicze posiadający roszczenie o zwrot nadpłaty kredytu z tytułu nieważnych umów kredytu, mają 30 dni na zgłoszenie swoich wierzytelności do syndyka prowadzącego postępowanie upadłościowe banku. Zgłoszenie wierzytelności po upływie 30 dni wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty w wysokości ok 1100 zł. Wierzytelności zgłoszone po zatwierdzeniu ostatecznego planu podziału funduszy masy upadłości nie zostaną rozpoznane.

Dowiedz się więcej

5. Bezpieczny kredyt 2%

Z początkiem lipca 2023 r. uruchomiono nowy państwowy program dopłat do kredytu mieszkaniowego. Kredyt ten może uzyskać osoba, która nie przekroczyła 45 roku życia, aktualnie nie posiada i nie posiadała w przeszłości mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu. Jedna osoba może uzyskać maksymalnie 500 000 zł kredytu. Środki te można przeznaczyć na zakup mieszkania zarówno z rynku pierwotnego, jak i wtórnego. W programie nie obowiązuje żaden limit cen za 1 m2 mieszkania. Dopłata do rat kredytu mieszkaniowego to różnica między stałą stopą ustaloną w oparciu o średnie oprocentowanie kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących, a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2%. Dopłata będzie przysługiwała przez 10 lat.

Dowiedz się więcej

6. Zmiany w obszarze własności intelektualnej

Od 1 lipca br. obowiązują nowe zasady udzielania zabezpieczeń w związku z roszczeniami w sprawach dot. własności intelektualnej. Wprowadzono m.in. półroczny termin na wniesienie wniosku o zabezpieczenie. Wniosek ten musi być złożony w okresie 6 miesięcy od daty, w którym strona lub uczestnik postępowania powziął wiadomość o naruszeniu przysługującego mu prawa z zakresu własności przemysłowej. Sąd powinien obligatoryjnie oddalić wniosek złożony po upływie tego terminu. Zabezpieczenie powinno być zaś udzielone dopiero po wysłuchaniu obowiązanego. Wniosek będzie natychmiastowo rozpatrywany przez sąd, bez obowiązku wcześniejszego wysłuchania obowiązanego, jedynie w sytuacji, w której wymaga tego charakter sprawy lub naruszenia.

Dowiedz się więcej

7. Zmiana właściwości sądów okręgowych

Wraz z początkiem lipca br. weszła w życie nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego. Zmiany dotyczą m.in. właściwości sądów okręgowych. Dotychczas sądy te rozpoznawały sprawy o prawa majątkowe, których wartość przedmiotu sporu wynosiła co najmniej 75 000 zł. W związku z nowelizacją KPC wartość ta została podwyższona do 100 000 zł. Oznacza to, że wszelkie sprawy o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa 100 000 zł, oprócz spraw o alimenty, o naruszenie posiadania, o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami oraz spraw rozpoznawanych w elektronicznym postępowaniu upominawczym, będą należeć do właściwości sądów okręgowych. Sprawy, w których wartość sporu nie przekracza tej kwoty będą rozpoznawane przez sądy rejonowe.

O zmianach w KPC pisaliśmy tutaj.

Obsługa prawna firm – sprawdź, jak możemy pomóc:


Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa