11.08.2020 Prawo gospodarcze

Mikropożyczki – umorzenie pożyczki po 3 miesiącach nastąpi z urzędu


Wraz z wejściem w życie tzw. Tarczy Antykryzysowej przedsiębiorcy uzyskali możliwość otrzymania niskooprocentowanej pożyczki do 5 tyś zł., udzielanej przez Powiatowy Urząd Pracy celem pokrycia wydatków związanych z bieżącymi kosztami prowadzenia działalności gospodarczej, np. na opłacenie podatków, składek, czy kosztów najmu lokalu.

O uzyskanie pożyczki ubiegać się mogą osoby o statusie mikroprzedsiębiorcy zatrudniający do 9 pracowników, prowadzący działalność gospodarczą przed 1 kwietnia 2020 roku. Dodatkowo, od 18 kwietnia 2020 roku uprawnione do uzyskania pożyczki zostały także osoby samozatrudnione.

Jak nastąpi umorzenie pożyczki?

Początkowo przepisy Tarczy Antykryzysowej przewidywały, iż w celu umorzenia pożyczki (wraz z odsetkami) przedsiębiorcy zobowiązani są do złożenia wniosku o umorzenie. Jednakże, obecnie w związku z wejściem w życie Tarczy Antykryzysowej 4.0 jedynym warunkiem umorzenia pożyczki jest prowadzenie działalności gospodarczej przez 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki, tj. od dnia wpływu środków na konto przedsiębiorcy. Zatem, obowiązek złożenia wniosku celem umorzenia pożyczki został zniesiony zarówno dla mikroprzedsiębiorców, jak i dla samozatrudnionych.

Umorzenie pożyczki następować będzie automatycznie po dokonaniu weryfikacji przedsiębiorcy przez urząd pracy. Wspomniana weryfikacja, czy działalność gospodarcza jest rzeczywiście prowadzona po 3 miesiącach od udzielenia pożyczki, będzie możliwa za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Zatem, przedsiębiorca nie będzie musiał pamiętać o składaniu żadnych dodatkowych wniosków.

Co w przypadku przedsiębiorców, którzy wnioskowali o pożyczkę przed dniem wejścia w życie Tarczy Antykryzysowej 4.0?

Nowelizacja przepisów znosząca obowiązek składania wniosku o umorzenie pożyczki weszła w życie 24 czerwca 2020 roku. Osoby, które wnioskowały o pożyczkę po tym dniu, podpisywały już zaktualizowane umowy pożyczki, zgodnie z którymi złożenie wniosku o umorzenie po 3 miesiącach nie było już wymagane.

Niestety, zmienione brzmienie ustawy nie rozstrzygnęło w żaden sposób, czy automatyczne umorzenie będzie dotyczyć tylko nowych pożyczek, czy również tych zaciągniętych przed nowelizacją Tarczy Antykryzysowej.

Choć przepisy samej ustawy nie rozstrzygają tej kwestii, to zarówno poszczególne urzędy pracy, jak i samo Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapewniają, że automatyczne umorzenie będzie dotyczyło wszystkich przedsiębiorców, którzy zaciągnęli pożyczkę.

Z oficjalnego pisma Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, iż “Procedura umorzenia została uproszczona i urząd sam sprawdzi, czy mikroprzedsiębiorca spełnił warunki umorzenia. Oznacza to, że pożyczkobiorca nie musi już składać wniosku o umorzenie. Nowe zasady dotyczą wszystkich pożyczek niezależnie od momentu ich przyznania. Tak więc przedsiębiorca, który zawarł umowę pożyczki przed wejściem w życie Tarczy 4.0, nie musi składać wniosku o umorzenie; jeśli spełni on warunki umorzenia, pożyczka będzie umorzona z urzędu.”

Zobacz także: Prawo zamówień publicznych – ograniczenie kar umownych

Niespełnienie warunku prowadzenia działalności gospodarczej

W przypadku braku spełnienia warunku prowadzenia działalności gospodarczej, pożyczkobiorca będzie zobowiązany do spłaty pożyczki zgodnie z harmonogramem ustalonym przez urząd pracy w okresie 12 miesięcy. W razie braku spłaty rat, naliczone zostaną odsetki ustawowe od dnia wymagalności raty do dnia jej faktycznej zapłaty.

Warto również zwrócić uwagę, iż opóźnienie w spłacie co najmniej dwóch rat może być podstawą wypowiedzenia umowy pożyczki. W takim przypadku, pożyczkobiorca będzie zobowiązany do spłaty pożyczki w terminie 30 dni od dnia wypowiedzenia umowy.

Prawo gospodarcze – sprawdź, jak możemy pomóc:


Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa