29.09.2023 Biznes

Przegląd prawny TGC – wrzesień 2023


Newsletter – zmiany w przepisach oraz ciekawe rozstrzygnięcia – wrzesień 2023.

 1. Zwolnienie z podatku dla kupujących pierwsze mieszkania i domy 

Ostatniego dnia sierpnia weszła w życie nowelizacja Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie zwolnienia z PCC zakupu pierwszego mieszkania lub domu. Zwolnienie z PCC obowiązuje przy nabyciu:  

 • domu jednorodzinnego,  
 • prawa własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego,  
 • prawa własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość  
 • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.  

Uprawnione do zwolnienia są osoby fizyczne, którym przed dniem i w dniu sprzedaży nie przysługiwało żadne z tych praw ani udział w tych prawach nabyty w drodze dziedziczenia i nieprzekraczający 50 proc. To, czy nabywca nieruchomości jest uprawniony do zwolnienia, będzie weryfikował notariusz. To notariusz jest bowiem odpowiedzialny za pobranie podatku od czynności cywilnoprawnych. Dzięki zmianie kupujący pierwszą nieruchomość mieszkalną mają szansę na zaoszczędzenie nawet kilkunastu tysięcy złotych, w zależności od jej wartości.    

Dowiedz się więcej

 1. Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego – ochrona przed zwolnieniem z pracy  

22 września 2023 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego (KPC) w sprawach związanych z prawem pracy. Nowela wprowadza zmiany w postępowaniach o przywrócenie do pracy oraz o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę (UoP) za bezskuteczne. Zgodnie z nowymi przepisami w razie uznania przez sąd wypowiedzenia UoP za bezskuteczne albo przywrócenia pracownika do pracy, sąd ma obowiązek nałożyć na pracodawcę obowiązek dalszego zatrudnienia pracownika do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Sąd robi to na wniosek pracownika.  

Nowelizacja KPC przyznaje również nowe prawa pracownikom podlegającym szczególnej ochronie przed rozwiązaniem stosunku pracy za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia. Do grona tych osób należą m.in. pracownice i pracownicy:  

 • ciężarne;  
 • w okresie przedemerytalnym;  
 • na urlopie macierzyńskim, ojcowskim, rodzicielskim oraz wychowawczym;  
 • powołani do zasadniczej służby wojskowej.  

Pracownicy ci na każdym etapie postępowania w sprawach o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne lub o przywrócenie do pracy mogą wystąpić do sądu o udzielenie zabezpieczenia w postaci dalszego zatrudnienia czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Sąd ma obowiązek uwzględnić wniosek, o ile roszczenie pracownika podlegającego szczególnej ochronie jest zasadne.  

Dowiedz się więcej

 1. Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych – nowe zasady reorganizacji spółek 

15 września 2023 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu spółek handlowych (KSH) wprowadzająca zmiany w procesach reorganizacyjnych spółek (połączeń, podziałów, przekształceń). Nowela KSH ma na celu implementację unijnych dyrektyw dotyczących transgranicznych reorganizacji (tj. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2121 z dnia 27 listopada 2019 r. oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1151 z dnia 20 czerwca 2019 r.) Nowe przepisy dotyczą również spółek krajowych. Znaczna część zmian dotyczy spółek komandytowo-akcyjnych i kapitałowych.  

Nowelizacja wprowadza m.in. nowy sposób podziału spółki poprzez jej wyodrębnienie. Podział ten ma na celu przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą lub nowo zawiązaną spółkę za udziały lub akcje spółki lub spółek przejmujących lub nowo zawiązanych, które obejmuje spółka dzielona.  

Wybrane zmiany w procesach reorganizacyjnych:  

 • przyznanie spółce komandytowo-akcyjnej zdolności podziałowej (również transgranicznej) 
 • wprowadzenie możliwości przekształcenia transgranicznego spółek kapitałowych 
 • wprowadzenie nowego rodzaju uproszczonego połączenia spółek 
 • nowe zasady przeniesienia siedziby spółki do innego państwa członkowskiego UE lub państwa strony umowy o EOG 
 • wprowadzenia obowiązkowego opiniowania transgranicznego połączenia przez organy podatkowe 
 • wprowadzenie norm kolizyjnych do momentu otrzymania zaświadczenia o zgodności połączenia transgranicznego z prawem krajowym 
 • zwiększenie ochrony wspólników, pracowników i wierzycieli spółki podlegającej reorganizacji krajowej i transgranicznej 
 • wydłużenie terminów ustawowych dotyczących poszczególnych etapów procesu 

Choć nowe przepisy mają na celu ułatwienie procesów reorganizacyjnych, to czas pokaże, czy nowelizacja nie zwiększy ich sformalizowania. Zmiany powinny jednak pozytywnie wpłynąć na integrację spółek w ramach jednolitego rynku unijnego. 

Dowiedz się więcej

 1. Prezydent podpisał ustawę o nowelizacji Prawa geologicznego i górniczego 

We wrześniu Prezydent podpisał ustawę z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw, która w swoim założeniu ma realizować zalecenia Najwyższej Izby Kontroli po przeprowadzonych kontrolach, dotyczące wytypowania strategicznych złóż kopalin wraz z wprowadzeniem mechanizmów zabezpieczenia możliwości ich eksploatacji. Główne założenia ustawy to zwiększenie ochrony złóż kopalnianych poprzez wprowadzenie definicji złoża strategicznego, nowe regulacje dotyczące transformacji energetyczno-klimatycznej oraz nowe uprawnienia organów nadzoru górniczego. 

Dowiedz się więcej

 1. Uproszczenia w zakładaniu działalności gospodarczej  

Od 13 września obowiązują nowe zasady zakładania działalności gospodarczej w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów dot. wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku od towarów i usług. Celem zmian przepisów jest uproszczenie i przyspieszenie procesu zakładania działalności gospodarczej.  

Aktualnie przedsiębiorca może dokonać zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R bez podawania numeru NIP. Przed wejściem w życie przepisów posiadanie NIP było konieczne do złożenia VAT-R. Formularz składa się teraz wraz z wnioskiem rejestracyjnym do CEIDG. Na podstawie tych dokumentów właściwy naczelnik urzędu skarbowego nada NIP. Proces rejestracji działalności gospodarczej ogranicza się teraz do złożenia wniosku CEIDG-1 wraz z VAT-R za pośrednictwem CEIDG lub przy użyciu aplikacji mObywatel.  

Dowiedz się więcej

 1. Zmiany w zasadach zatrudniania młodocianych pracowników 

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 lipca 2023 r. od 1 września 2023 r. obowiązuje nowe stawki wynagrodzeń młodocianych pracowników oraz młodocianym odbywającym przyuczenie do wykonywania określonej pracy. Od 30 września br., obowiązuje zaś nowy wykaz prac wzbronionych młodocianym (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2023 r.). Zatrudnianie Zgodnie młodocianych w wieku powyżej 16 lat przy niektórych pracach wzbronionych będzie dopuszczalne, tylko jeżeli jest to niezbędne do odbycia przygotowania zawodowego. 

Dowiedz się więcej

7. Webinar: E-doręczenia dla spółek prawa handlowego – jak przygotować się do nowego obowiązku? 

Korzystanie z doręczeń elektronicznych stanie się wkrótce obowiązkowe dla spółek prawa handlowego. Choć przejście na e-doręczenia ułatwi i przyspieszy komunikację z organami administracyjnymi, to implementacja nowego obowiązku może stanowić wyzwanie dla wielu przedsiębiorców. Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinaru o tym, jak przygotować się do wdrożenia doręczeń elektronicznych w organizacjach.

Obsługa prawna firm. Sprawdź, jak możemy pomóc!


Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa