29.04.2020 Prawo gospodarcze

Rządowy projekt Tarczy 3.0


28 kwietnia 2020 r. Rząd przedstawił projekt ustawy Tarczy Antykryzysowej 3.0, której zadaniem jest złagodzenie następstw bezpośrednich skutków epidemii oraz przygotowanie zarówno gospodarki, jak i struktur administracji do wyzwań, jakie nastąpią po wygaszeniu ognisk epidemii.

 Projekt Tarczy 3.0 zakłada:

 • rozszerzenie zwolnienia z obowiązku opłaty nieopłaconych należności z tytułu składek ZUS.  Przedsiębiorcy będą mogli przestać płacić składki na własne ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne przez okres 2 miesięcy. W sytuacji gdy przychód byłby wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, możliwość skorzystania z pomocy uzależniona będzie od uzyskanego dochodu w lutym 2020 r., który nie może być wyższy niż 7000 zł. Zwolnienie dotyczy również przedsiębiorców będących osobą fizyczną, ale tylko w zakresie składek na własne ubezpieczenie zdrowotne
 • świadczenie postojowe dla przedsiębiorcy, który rozpoczął prowadzenie działalności przed dniem 1 kwietnia 2020
 • podwyższenie kwoty kryterium dochodowego uprawniającej do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie) do kwoty 900 zł
 • zwiększenie wysokości kwoty wynagrodzenia za pracę wolnej od egzekucji o 25% na każdego członka rodziny, który nie uzyskuje dochodów i pozostaje na utrzymaniu pracownika
 • stosowanie wyjątkowego zwolnienia z wymogu uzyskania zezwolenia na pracę w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz 30 dni po ich odwołaniu w sektorach, w których wymagane są zezwolenia na pracę sezonową
 • możliwość składania pism do sądów powszechnych za pośrednictwem platformy e-PUAP
 • umożliwienie dokonywania doręczeń przez sąd za pomocą: platformy e-PUAP, portalu informacyjnego sądów powszechnych oraz podanego przez adresata w piśmie procesowym adresu poczty elektronicznej przeznaczonej do doręczeń
 • przedłużenie ważności decyzji z zakresu gospodarki odpadami, których ważność kończyłaby się w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii
 • wydłużenie terminu z 30 kwietnia do 30 września 2020 r. na przeprowadzenie audytu zewnętrznego za 2019 r. przedsiębiorców prowadzących recykling, inny proces odzysku odpadów opakowaniowych lub eksportujących te odpady
 • wprowadzenie sankcji nieważności umów tzw. przewłaszczenia na zabezpieczenie nieruchomości mieszkalnej wykorzystywanej przez konsumenta w określonych przypadkach
 • dokapitalizowanie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. kwotą w wysokości do 900 mln zł (ze środków Funduszu Reprywatyzacyjnego) z przeznaczeniem w szczególności jako wsparcie przedsiębiorców
 • przesunięcie terminów obowiązujących w procedurze dematerializacji akcji – utrata mocy przez papierowe dokumenty akcji – 1 marca 2021 r.
 • wznowienie biegu terminów administracyjnych oraz terminów procesowych i sądowych we wszelkich sprawach,
 • umożliwienie przeprowadzenia w sprawach rozpoznawanych według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, rozprawy lub posiedzenia jawnego przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie ich na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku

Zobacz także: Tarcza 3.0 – nowy termin dematerializacji akcji


Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa