8.06.2020 Prawo gospodarcze

Tarcza 4.0 przyjęta przez Sejm


Tarcza 4.0 to najnowszy pakiet pomocy rządowej dla firm, pracowników i samorządów. Jakie są najważniejsze założenia ustawy w wersji przyjętej przez Sejm?

Projekt Tarczy Antykryzysowej 4.0 został stworzony w celu poprawy sytuacji przedsiębiorców dotkniętych skutkami COVID-19, wsparcia budżetów jednostek samorządów terytorialnych oraz w celu utrzymania ciągłości procesu inwestycyjnego. Pakiet pomocy obejmuje m.in.: dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych, ułatwienia w realizacji zamówień publicznych, pakiet osłonowy dla samorządów, ochronę przed przejęciem spółek przez podmioty spoza UE/EOG, ułatwienie dostępu do wakacji kredytowych czy dostosowanie rynku pracy do wyzwań związanych z COVID-19.

Tarcza 4.0 – główne założenia:

KREDYTY BANKOWE

 • wprowadzenie dopłat do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na podstawie umów zawartych do dnia 31 grudnia 2020 r. przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji w związku z epidemią COVID-19. Dopłaty do oprocentowania będą stosowane do kredytów obrotowych odnawialnych i nieodnawialnych, zarówno w rachunku kredytowym, jak i w rachunku bieżącym, udzielanych w złotych;
 • utworzenie Funduszu Dopłat do Oprocentowania, z którego będą wpłacane dopłaty bankom, które zawarły z BGK umowę o współpracy;
 • możliwość uzyskania kredytu w sytuacji nie spełniania na dzień 31 grudnia 2019 r. kryteriów przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. przy spełnieniu innych dodatkowych kryteriów określonych w Tarczy;
 • wprowadzenie „wakacji kredytowych”, czyli zawieszenie obowiązku dokonywania płatności, do których kredytobiorca zobowiązany jest na podstawie zawartej umowy (zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej raty). Maksymalny termin zawieszenia wykonania umowy będzie wynosił 3 miesiące. Przedmiotowe zawieszenie będzie przysługiwało kredytobiorcy, który po dniu 13 marca 2020 r. utracił pracę lub inne główne źródło dochodu;

PRAWO PRACY

 • umożliwienie obniżenia wymiaru czasu pracy lub objęcie pracownika przestojem ekonomicznym w przypadku istotnego wzrostu obciążenia wynagrodzeń u pracodawcy;
 • czasowe zawieszenie obowiązku odbierania zaległych urlopów do 30 września 2020 r.;
 • umożliwienie wprowadzenia zmian w organizacji i warunkach pracy również do sytuacji istotnego wzrostu obciążenia funduszem wynagrodzeń;
 • umożliwienie otrzymania wsparcia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych także przez te podmioty, które, pomimo spadku obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19, nie zdecydowały się na objęcie pracowników przestojem ekonomicznym albo obniżeniem wymiaru czasu pracy.
 • doprecyzowanie zasad wykonywania pracy zdalnej;
 • ograniczenie odpraw, odszkodowań oraz innych świadczeń pieniężnych wypłacanych przez pracodawcę pracownikowi w związku z rozwiązaniem umowy o pracę do kwoty 10-krotności minimalnego wynagrodzenia w przypadku wystąpienia u pracodawcy spadku obrotów gospodarczych lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń;
 • możliwość udzielenia przez pracodawcę pracownikowi, w terminie wskazanym przez pracodawcę, bez uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów, urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych, w wymiarze do 30 dni urlopu;
 • umożliwienie wypowiedzenia umów o zakazie konkurencji w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii;
 • rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do dodatkowego zasiłku opiekuńczego o rodziców i opiekunów dzieci do lat 8, którzy podejmą decyzję o osobistym sprawowaniu opieki zarówno w przypadku otwarcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki;
 • wydłużenie okresu, w którym przysługuje zasiłek opiekuńczy do 28 czerwca 2020 r.
 • możliwość składania wniosków do ZUS o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty wyłącznie w formie elektronicznej;
 • rozszerzenie grupy przedsiębiorców uprawnionych do świadczenia postojowego o tych, którzy podlegają ubezpieczeniu z innego tytułu
 • ujednolicenie zasad obliczania terminów, od których liczy się spadek obrotów jako przesłanka decydująca o możliwości skorzystania ze wsparcia – m.in. umożliwienie porównania obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 31 grudnia 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy.

Zobacz także: Obowiązki pracodawcy dokonującego zwolnień grupowych

PRAWO PODATKOWE

 • możliwość odliczenia od podstawy obliczenia podatku darowizn przekazanych na rzecz domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ośrodków wsparcia, rodzinnych domów pomocy, domów pomocy społecznej;
 • skrócenie terminów przy uldze na złe długi – możliwość odliczenia od przychodu nieopłaconych wierzytelności w okresie rozliczeniowym, w którym minęło 30 dni od dnia upływu terminu płatności określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie;
 • możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania wartości laptopów i tabletów (zdatnych do użytku i nie starszych niż 3 lata) przekazanych określonym podmiotom, jako darowizny w okresie od 1 stycznia 2020r. do 30 września 2020 r.; u otrzymujących darowizny te nie są zaliczane do przychodów;
 • możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztu wytworzenia lub ceny nabycia rzeczy lub praw, przekazanych w formie darowizny, o której mowa powyżej;
 • umożliwienie podatnikom uwzględniania w kosztach uzyskania przychodów kar umownych i odszkodowań zapłaconych, jeżeli wada dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoka w dostarczeniu towaru wolnego od wad lub zwłoka w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług, powstała w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19;

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 • wprowadzenie obowiązku zmiany umowy, w sytuacji, gdy zamawiający stwierdzi, że okoliczności związane z epidemią COVID-19 wskazane przez wykonawcę mają wpływ na należyte wykonanie umowy;
 • ograniczenie dopuszczalności dokonywana potrąceń kar umownych z wynagrodzenia wykonawcy lub innej przysługującej mu wierzytelności, a także dochodzenia przez zamawiających zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
 • obniżenie dopuszczalnej wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
 • zniesienie obowiązku żądania wniesienia wadium w postępowaniach o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych;
 • wprowadzenie obligatoryjnych częściowych płatności lub zaliczek na poczet wykonania zamówienia, w przypadku umów zawieranych na dłuższy okres (z wyjątkiem umów w zakresie obronności i bezpieczeństwa);
 • wstrzymanie rozpoczęcia lub zawieszenie biegu terminu przedawnienia roszczeń zamawiających z tytułu kar umownych oraz terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

INNE

 • poszerzenie możliwości zdalnego przeprowadzania wybranych czynności postępowania karnego;
 • zmiana stawki opłaty skarbowej za wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – opłata będzie wynosić 598 zł;
 • przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa i nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego za rok 2020 na dzień 31 stycznia 2021 r.;
 • zawieszenie terminów w procedurze dematerializacji akcji będzie dotyczyło tych spółek w upadłości, które nie dokonały pierwszego wezwania do składania akcji w terminie do dnia 30 września 2020 r.;
 • wprowadzenie uproszczonego trybu postępowania restrukturyzacyjnego;
 • możliwość udzielenia przez starostę jednorazowej pożyczki do 5 tyś. zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej organizacji pozarządowej. Wysokość pożyczki nie może przekroczyć 10% przychodów osiągniętych w poprzednim roku bilansowym.

Obecnie ustawa została skierowana do dalszych prac w Senacie.


Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa