23.09.2019 Kodeks cywilny

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – wysoka sankcja za brak wpisu


13 października 2019 roku zacznie funkcjonować w Polsce Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, do którego każda działająca spółka będzie zobowiązana zgłosić dane swojego beneficjenta rzeczywistego, pod rygorem sankcji sięgających 1 miliona zł.

Obowiązek utworzenia Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych wynika z wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Jakie dane należy zgłosić do CRBR?

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, poza podstawowymi danymi dotyczącymi spółki, będzie zawierał dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego i członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółki, a mianowicie:

  • imię i nazwisko,
  • obywatelstwo,
  • państwo zamieszkania,
  • numer PESEL albo datę urodzenia
  • informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu w spółce.

W jaki sposób dokonać zgłoszenia?

Zgłoszenie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych będzie dokonywane za pośrednictwem strony internetowej dedykowanej do obsługi Rejestru i będzie wymagało podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP. Sam Rejestr będzie jawny, dostępny publicznie oraz nieodpłatny.

Za brak zgłoszenia danych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, spółce będzie groziła kara pieniężna do wysokości 1.000.000,00 zł. Natomiast, w przypadku podania w Rejestrze nieprawdziwych danych dotyczących beneficjenta rzeczywistego, istnieje ryzyko odpowiedzialności karnej zgłaszającego za składanie fałszywych oświadczeń.

Jak możemy pomóc?

Oferujemy wsparcie przy procedurze zgłaszania do CRBR beneficjentów rzeczywistych. Pomożemy ustalić, które  osoby fizyczne powinny zostać zgłoszone do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.


Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa