17.01.2024 Upadłość i restrukturyzacja

Dyrektywa Insolvency III – darmowe upadłości dla mikroprzedsiębiorstw 


Obecnie w UE trwają prace nad dyrektywą Insolvency III. Ma ona uprościć postępowania likwidacyjne dla mikroprzedsiębiorców. Jak takie postępowanie ma wyglądać w praktyce i jakich podmiotów będą dotyczyć nowe przepisy?  

Upadłość dla mikroprzedsiębiorcy w UE na nowych zasadach 

Opracowywany projekt dyrektywy Insolvency III zakłada wprowadzenie uproszczonego postępowania likwidacyjnego dla: 

  • mikroprzedsiębiocrów zatrudniających do 10 pracowników, których obroty nie przekraczają 2 mln EUR rocznie. 

Uproszczone postępowanie likwidacyjne dla mikroprzedsiębiorstw oznacza, że organ rozpatrujący wniosek o upadłość nie może oddalić tego wniosku nawet w momencie, gdy dłużnik nie jest w stanie pokryć kosztów postępowania upadłościowego (majątek firmy nie jest wystarczający na pokrycie takich kosztów).  

Niewypłacalność podmiotu będzie stwierdzana, jeśli mikroprzedsiębiorstwo nie jest w stanie spłacać długów w terminie wymagalności. Jednak projekt przepisów zakłada, że państwa członkowskie UE będą miały możliwość: 

  • określenia jakie inne warunki powinien spełnić dłużnik, oraz 
  • objęcia uproszczonym postępowaniem także małych i średnich firm. 

Zgodnie z proponowanym zapisem dyrektywy państwa członkowskie będą zobowiązane do włączenia do prawa krajowego przepisów dotyczących postępowania upadłościowego tak, by umożliwić likwidację mikroprzedsiębiorstw w drodze uproszczonego postępowania.  

Niejednolite przepisy upadłościowe w krajach UE 

Przepisy prawa upadłościowego w poszczególnych krajach UE są niejednolite, co prowadzi m.in. do dużych różnic w skuteczności krajowych postępowań upadłościowych i tym samym zmniejszenia atrakcyjności inwestycji transgranicznych. Stąd potrzeba ich ustandaryzowania poprzez wdrożenie przepisów dyrektywy Insolvency III.  

W Polsce zasady ogłaszania upadłości firm regulują przepisy prawa upadłościowego (Dz.U.2022.1520). Niewypłacalność w polskim prawie oznacza, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Domniemywa się także, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza 3 miesiące. 

Ponadto, dłużnik będący osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, jest niewypłacalny także wtedy, gdy jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający 24 miesiące. 

Upadłość i restrukturyzacja – wsparcie prawne kancelarii TGC 

Doradzamy klientom we wszelkich aspektach związanych z upadłością lub restrukturyzacją. Na bieżąco monitorujemy zmiany w prawie restrukturyzacyjnym i upadłościowym, by pomóc Państwu wybrać optymalne i najkorzystniejsze rozwiązanie.  

Zajmujemy się także reprezentowaniem wierzycieli, inwestorów oraz firm zmagających się z problemami z płynnością finansową i terminowym regulowaniem zobowiązań w sądowych postępowaniach restrukturyzacyjnych oraz likwidacyjnych. Nasze wsparcie kierujemy zarówno do firm z Polski, jak i do podmiotów zagranicznych.  

Upadłość i restrukturyzacja – sprawdź, jak możemy pomóc:


Zobacz także

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa