23.09.2020 Prawo pracy

Kontrole PIP w czasie pandemii


Od 15 marca do końca lipca Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła ponad 10 tysięcy kontroli u przedsiębiorców. W wyniku tych działań wystawiono ponad 2 tysiące mandatów na łączną kwotę 2,4 mln złotych. Jakich uchybień najczęściej dotyczyły kary nałożone na firmy?

Większość mandatów wystawionych przez PIP w czasie pandemii koronawirusa było związanych z nieprzestrzeganiem zasad BHP i nieterminową wypłatą wynagrodzeń. Jedną z najczęściej wykrywanych nieprawidłowości był brak aktualizacji oceny ryzyka zawodowego z związku z zagrożeniem COVID-19. Inspektorzy skierowali 139 wniosków o ukaranie do sądów oraz 96 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Strefy zagrożone

PIP zapowiada częstsze kontrole w przedsiębiorstwach w związku z rozwojem sytuacji epidemiologicznej w kraju. Kontrole mają dotyczyć zwłaszcza stref zagrożonych, czyli tzw. powiatów żółtych i czerwonych.

Podczas kontroli inspektorzy sprawdzą m.in. czy:

  • pracownicy są wyposażeni w środki ochrony indywidualnej (płyny do dezynfekcji rąk, maseczki lub przyłbice, rękawiczki)
  • jest zachowany wymagany odstęp pomiędzy stanowiskami pracy (min. 1,5 metra)

Kontrole home office

Pracownicy PIP będą kontrolować zachowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników pracujących zdalnie, jeśli Państwowa Inspekcja Pracy otrzyma odpowiednie zgłoszenie o ewentualnym naruszeniu tych zasad. Zgłoszeń dokonywać mogą pracownicy, których pracodawca odmówił zajęcia się problemem przez nich raportowanym, a dotyczącym niezapewnienia odpowiednich warunków pracy zgodnych z przepisami o tymczasowym zlecaniu pracy zdalnej w ramach nowelizacji ustawy o tarczy antykryzysowej.

 Zobacz także: Praca zdalna a regulacje prawne

Wytyczne dla inspektorów kontrolujących pracodawców

Wytyczne Głównego Inspektora Pracy i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące czynności kontrolnych realizowanych przez jednostki inspekcji pracy w okresie stanu epidemii SARS-CoV-2 zostały przekazane inspektorom w czerwcu br.

Z zaleceń tych wynika, że kontrole w zakładach o wysokim ryzyku, czyli takich, w których wśród załogi stwierdzono lub podejrzewano zachorowanie i których charakter działalności może zwiększać ryzyko zachorowania, powinny zostać odłożone w czasie, a ich przeprowadzenie ma być uzależnione od rozwoju sytuacji epidemiologicznej.

W czasie kontroli inspektor zobowiązany jest respektować obowiązujące u pracodawcy ograniczenia i obowiązki związane z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się SARS-CoV-2, i co ważniejsze czynności kontrolne może on prowadzić w nie więcej niż jednym podmiocie w danym dniu roboczym.

W czasie prowadzenia czynności kontrolnych inspektorzy powinni korzystać z wydzielonego pomieszczenia, a kontrola powinna trwać możliwie jak najkrócej. W trakcie kontroli inspekcja powinna ponadto przestrzegać następujących zasad:

  • przed kontrolą skontaktować się telefonicznie w celu pozyskania informacji na temat obowiązującego w kontrolowanym podmiocie reżimu sanitarnego lub ewentualnie po rozmowie telefonicznej sprawdzić zmiany w sytuacji,
  • stosować środki zabezpieczające (osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk i obuwia, korzystanie z udostępnionego przez przedsiębiorcę wydzielonego pomieszczenia oraz zachowanie wymaganego dystansu min. 2 m),
  • stosować się do obowiązujących w kontrolowanym podmiocie procedur bezpieczeństwa,
  • okazać pracodawcy lub osobie upoważnionej legitymację służbową oraz upoważnienie do prowadzenia czynności kontrolnych,
  • korzystać ze środków komunikacji elektronicznej w celu przekazywania dokumentów,
  • ograniczyć spotkania wymagające bezpośredniej/fizycznej obecności większej liczby pracowników,
  • ograniczyć w miarę możliwości czas wizytacji oraz kontakt w osobami z firmy,
  • po kontroli przekazać protokół kontroli w formie zdalnej za pośrednictwem platformy e-PUAP lub operatora pocztowego.

Prawo pracy – sprawdź, jak możemy pomóc:


Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa