15.03.2023 Prawo spółek

Obowiązki spółek w Polsce


Przedsiębiorcy prowadzący działalność w Polsce lub wchodzący w skład organów polskiej spółki muszą spełnić szereg obowiązków, za których niedopełnienie mogą grozić dotkliwe sankcje. Dodatkowym utrudnieniem dla firm są często zmieniające się przepisy. Jak działać zgodnie z aktualnymi regulacjami prawnymi i ograniczyć ryzyko?

Zapraszamy do pobrania poradnika, w którym zebraliśmy najważniejsze obowiązki dla przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółek prawa handlowego w Polsce.

Z poradnika dowiesz się:

Jakie są rodzaje spółek w Polsce?

Jak zarejestrować spółkę w Polsce i jakie są tego koszty?

Kim jest beneficjent rzeczywisty i jak zgłosić go do CRBR?

Do czego zobowiązane są podmioty w ramach polityki AML?

Z czego powinna składać się dokumentacja pracownicza?

Kogo i jak zarejestrować w ZUS?

Jakie regulaminy musi wprowadzić pracodawca?

Które obszary warto uwzględnić tworząc politykę organizacji?

Jakie są obowiązki podatkowe przedsiębiorcy?

Obowiązki spółek w Polsce:

Dla kogo przeznaczony jest poradnik?

Poradnik o obowiązkach spółek w Polsce jest przeznaczony zarówno dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą na terytorium RP, jak i firm już funkcjonujących na polskim rynku. W szczególności kierujemy go do takich podmiotów jak:

Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność w formie spółek prawa handlowego

Podmioty zagraniczne planujące lub rozpoczynające działalność na polskim rynku

Wspólnicy spółek prawa handlowego

Akcjonariusze spółek prawa handlowego

Członkowie zarządu spółek

Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce

W Polsce jest zarejestrowanych blisko 5 mln podmiotów gospodarczych, w tym ponad 630 tys. spółek handlowych i 292 tys. spółek cywilnych.

Działalność gospodarczą w Polsce mogą prowadzić nie tylko polscy obywatele, ale również cudzoziemcy. Osoby z zagranicy korzystają ze swobody przedsiębiorczości na podstawie umów międzynarodowych zawartych ze Wspólnotą Europejską. Jeżeli państwa, z których pochodzą cudzoziemcy są stronami tych umów, to osoby te podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium RP na takich samych zasadach jak polscy obywatele. Prowadzenie działalności umożliwia również np. zezwolenie na osiedlenie się w Polsce czy status uchodźcy.

Prowadzanie działalności w Polsce przez cudzoziemców:

 • Obywatele krajów członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego –  mogą prowadzić działalność w Polsce na takich samych zasadach jak obywatele polscy.
 • Obywatele krajów spoza Unii Europejskiej i spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego – mogą prowadzić działalność w Polsce na takich samych zasadach jak obywatele polscy, jeśli posiadają:
  • zezwolenie na pobyt stały,
  • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
  • zezwolenie na pobyt czasowy (dla studentów).

Przedsiębiorcami w rozumieniu polskiego prawa są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, które prowadzą działalność gospodarczą lub zawodową we własnym imieniu. W Polsce przedsiębiorcy podlegają obowiązkowi wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) bądź do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

W celu założenia działalności gospodarczej na terytorium RP należy spełnić szereg warunków, które omawiamy w przygotowanym przez nas poradniku.

Jak zarejestrować spółkę w Polsce?

Z poradnika TGC Corporate Lawyers dowiesz się jak krok po kroku założyć spółkę prawa handlowego w Polsce. Kompleksowo omawiamy obowiązki, którym podlegają podmioty zarejestrowane na terenie RP oraz zagadnienia kadrowe i podatkowe. Podpowiadamy również, jak prowadzić dokumentację pracowniczą i jaką politykę warto wdrożyć w organizacji.

Spółki prawa handlowego w Polsce

Spółki regulowane przez Kodeks handlowy:

Spółki osobowe w Polsce:

 • spółka jawna
 • spółka partnerska
 • spółka komandytowa  
 • spółka komandytowo-akcyjna 

Spółki kapitałowe w Polsce:

 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka z o.o.)
 • spółka akcyjna (SA)
 • prosta spółka akcyjna (PSA)

Prawo spółek w Polsce – poznaj naszą ofertę  


Beata Ordowska Komplementariusz, Adwokat
TGC Corporate Lawyers
Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa