10.10.2018 Kodeks cywilny

Publiczny Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych od dnia 13 października 2019 r.


Dnia 13 lipca 2018 r. weszła w życie ustawa z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r., poz. 723). Wprowadzenie nowych regulacji, zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy, ma na celu dostosowanie polskich przepisów do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 oraz znowelizowanych zaleceń FATF (The Financial Action Task Force, pol: Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy).

Kogo dotyczy nowa ustawa?

Jako beneficjenta rzeczywistego obecna ustawa definiuje (i) osobę fizyczną lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, przy czym kontrola ta może wynikać z okoliczności prawnych lub faktycznych i ma umożliwiać wywieranie decydującego wpływu na czynności i działania podejmowane przez klienta lub (ii) osobę fizyczną lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest tzw. transakcja okazjonalna (pozostałe szczegóły w art. 2 ust. 2 pkt 1 omawianej ustawy).

Nowa ustawa przewiduje utworzenie systemu teleinformatycznego – Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR), służącego przetwarzaniu informacji o beneficjentach rzeczywistych spółek. Rejestr będzie obowiązywał w polskim porządku prawnym od dnia 13 października 2019 r. i będzie to rejestr jawny. Informacje o beneficjentach rzeczywistych zgromadzone w Rejestrze będą udostępniane nieodpłatnie.

Do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji będą obowiązane: spółki jawne, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Jakie informacje należy przekazać do Rejestru?

Zgłoszeniu będą podlegały dane identyfikacyjne ww. spółek (tj. nazwa (firma), forma organizacyjna, siedziba, numer w KRS, NIP) oraz dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego i członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania tych spółek (imię i nazwisko, obywatelstwo, państwo zamieszkania, numer PESEL, a w przypadku jego braku data urodzenia). Do zgłoszenia danych do Rejestru będą zobowiązane osoby uprawnione do reprezentacji spółki.

Informacje te powinny być zgłaszane do Rejestru nieodpłatnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpisu spółki do KRS, a w przypadku zmiany przekazanych już informacji – w terminie 7 dni od ich zmiany. Podmioty, które będą już wpisane do KRS w chwili otwarcia rejestru, będą zobowiązane do zgłoszenia wymaganych informacji w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie przepisów dotyczących rejestru (czyli do dnia 13 kwietnia 2020 r.).

Zgłoszenie będzie  musiało  zawierać oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia do Rejestru o prawdziwości informacji przedkładanych do Rejestru. Osoba, która będzie dokonywała zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych, ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną podaniem nieprawdziwych danych. Jeżeli spółki zobowiązane do zgłoszenia informacji nie wykonają tego obowiązku w ustawowym terminie, mogą podlegać karze w wysokości 1.000.000 złotych.

Sposób i tryb składania zgłoszenia do Rejestru określił Minister Finansów w drodze rozporządzenia z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 października 2019 r.

Autor:

Artur Rogozik
Partner, Radca Prawny
TGC Corporate Lawyers

Kodeks cywilny – sprawdź, jak możemy pomóc:


Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa