21.05.2020 Prawo pracy

Tarcza 3.0 – zmiany dotyczące zatrudnienia obcokrajowców


Tarcza antykryzysowej 3.0 wprowadziła nowe rozwiązania oraz doprecyzowała dotychczasowe przepisy dotyczące zatrudnienia i pobytu cudzoziemców w Polsce. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich.

Zatrudnienie cudzoziemców a dofinansowanie w ramach tarczy antykryzysowej

Najbardziej oczekiwania zmiana dotyczy możliwości zmiany warunków pracy cudzoziemców w sytuacji skorzystania przez pracodawcę z dofinansowania przewidzianego w ustawie, bez obowiązku pozyskiwania dodatkowych dokumentów legalizujących ich pracę.

Wprowadzony na mocy Tarczy 3.0 art. 15z5 usuwa dotychczasowe wątpliwości w tym zakresie. Bezpośrednio wskazuje on bowiem, iż jeżeli w związku z pozyskaniem dofinansowania przez pracodawcę w ramach Ustawy COVID-19, ulegną zmianie warunki wykonywania pracy przez cudzoziemca określone we wskazanych dokumentach legalizujących pracę, cudzoziemiec może wykonywać pracę na tych zmienionych warunkach bez konieczności zmiany dotychczasowych zezwoleń.

Przepisy umożliwiają wykonywanie przez obcokrajowców pracy na warunkach innych niż określone w:

  • zezwoleniach na pobyt czasowy i pracę
  • zezwoleniach na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji
  • zezwoleniach na pracę
  • zezwoleniach na pracę sezonową
  • oświadczeniach o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanych do ewidencji oświadczeń
  • zezwoleniach na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa (ICT)
  • zezwoleniach na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż, w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa (mobile-ICT)
  • dokumentach dołączonych do zawiadomień o zamiarze korzystania przez cudzoziemców z mobilności krótkoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż, w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa

bez konieczności uzyskania nowych zezwoleń, ich zmiany czy wpisywania nowych oświadczeń do ewidencji.

Praca zdalna dla obcokrajowców

Powyższe rozwiązania pozwalają na zmianę warunków pracy, w szczególności poprzez zmniejszenie wymiaru czasu pracy oraz obniżenie wynagrodzeń, a także skierowanie do pracy zdalnej, co umożliwia pracodawcom skorzystanie w pełni z instrumentów ochrony miejsc pracy, także w przypadku zatrudniania cudzoziemców.

Zobacz także: Tarcza 3.0 – główne założenia

Ułatwienia dotyczące pracowników sezonowych

Kolejne rozwiązanie to zwolnienie z konieczności ubiegania się zezwolenia na pracę dla pracowników sezonowych, w przypadku gdy ci  posiadali dokument uprawniający do pracy po 13 Marca 2020 r. Uprawnieni pracownicy sezonowi są zwolnieni z posiadania zezwolenia na pracę do 30 dni po zakończeniu stanu epidemii. To rozwiązanie zachęca cudzoziemców, którzy już wcześniej posiadali prawo do wykonywania pracy w Polsce, do pozostania w kraju i podjęcia pracy sezonowej.

Ułatwienia w Konsulatach

Dodatkowo, na mocy art. . 15z9 Tarczy 3.0 odstępuje się od wymogu osobistego składania wniosków wizowych przez obywateli Ukrainy, Rosji, Białorusi, Armenii, Gruzji i Mołdawii, którzy będą mogli wnioskować w swoich krajach o polskie wizy krajowe bez osobistej wizyty w konsulacie.

Autorka:

Katarzyna Zarzycka
Konsultant ds. Cudzoziemców
TGC Corporate Lawyers

Zatrudnianie cudzoziemców – sprawdź, jak możemy pomóc:


Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa