17.12.2019 Zatrudnianie cudzoziemców

Zatrudnienie cudzoziemców spoza UE – kontynuacja zatrudnienia


Jak przedłużyć zatrudnienie w firmie obcokrajowca spoza Unii Europejskiej – praktyczne i najbardziej popularne rozwiązanie.

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

Zasady uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę pracy na terenie Polski przez cudzoziemców reguluje art. 114 ustawy z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach wraz z aktami wykonawczymi.

O zezwolenie na pobyt czasowy i pracę cudzoziemiec występuje do wojewody właściwego ze względu na miejsce swojego pobytu, w drodze decyzji. Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zostać złożony przez obcokrajowca osobiście, w przeciwnym razie zostanie wezwany do osobistego stawiennictwa się w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Test rynku pracy

Test rynku pracy nie jest wymagany w przypadku kontynuowania zatrudnienia na tych samych warunkach. Nie jest też konieczny w przypadku wyższego wynagrodzenia.  Jednak w przypadku zmiany stanowiska test rynku pracy musi być przeprowadzony i konieczne jest uzyskanie informacji starosty.

Oczywiście w sytuacji gdy  praca, którą ma wykonywać cudzoziemiec znajduje się w wykazie zawodów deficytowych nie trzeba starać się o uzyskanie informacji starosty nawet w przypadku zmiany stanowiska. Wykaz zawodów deficytowych jest publikowany w rozporządzeniach wojewodów lub w załączniku do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Obecnie na takich listach znajdują się m.in. takie zawody jak:

 • Lekarze specjaliści (ze specjalizacją II stopnia lub tytułem specjalisty),
 • Inżynierowie elektrycy,
 • Analitycy systemów komputerowych
 • Technicy budownictwa
 • Opiekunowie osób starszych
 • Robotnicy budowy dróg
 • Kierowcy autobusów

Wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy na pracę

Cudzoziemiec uzyska zezwolenie na pobyt czasowy i pracę w Polsce gdy celem jego pobytu jest wykonywanie pracy na terenie RP i spełnia łącznie następujące warunki:

 • Posiada ubezpieczenie zdrowotne na terenie RP
 • Ma stabilne źródło dochodów wystarczające na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu
 • Ma zapewnione miejsce zamieszkania na terenie RP
 • Pracodawca potwierdzi i określi warunki dalszego zatrudnienia w załączniku do wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę:
  • stanowisko i zakres obowiązków,
  • forma zatrudnienia (umowa o pracę lub inna),
  • wymiar czasu pracy oraz okres na jaki powierzona jest praca,
  • miejsce wykonywania pracy oraz proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto.
 • Wynagrodzenie obcokrajowca nie jest niższe niż wynagrodzenie pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracy pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku.
 • Wysokość miesięcznego wynagrodzenia obcokrajowca nie jest niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Czytaj także: Zatrudnienie cudzoziemców spoza UE – od czego zacząć?

Treść zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

Jednolite zezwolenie na pobyt i pracę wydawane jest na czas określony, w większości przypadków na okres nie dłuższy niż 3 lata.

Jednolite zezwolenie na pobyt pracę wydawane jest cudzoziemcowi w celu podjęcia pracy u konkretnego pracodawcy wyłącznie na warunkach określonych w uzyskanej decyzji administracyjnej, której treść zawiera:

 • okres ważności dokumentu
 • nazwę pracodawcy, a w przypadku pracy tymczasowej także nazwę pracodawcy użytkownika
 • stanowisko, na jakim cudzoziemiec ma wykonywać pracę
 • najniższe wynagrodzenie, jakie może otrzymać cudzoziemiec w ramach podjętego zatrudnienia
 • wymiar czasu pracy
 • rodzaj umowy, na podstawie której cudzoziemiec ma wykonywać pracę

Oznacza to, że niestety w przypadku zmiany pracodawcy wskazanego w otrzymanej decyzji administracyjnej konieczne jest uzyskanie nowego zezwolenia na pobyt i pracę.

Również  w przypadku wykonywania pracy u innego pracodawcy użytkownika (w przypadku pracy tymczasowej) lub na innych warunkach niż określone w zezwoleniu tj. na innym stanowisku, z niższym wynagrodzeniem, w razie zmiany wymiaru czasu pracy lub rodzaju umowy będącej podstawą wykonywania pracy.

Przesłanki, które nie wymagają zmiany lub wydania nowego zezwolenia na pobyt i pracę to:

 • zmiana siedziby, nazwy lub formy prawnej pracodawcy
 • przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę
 • zastąpienie umowy cywilnoprawnej umową o pracę

Karta pobytu

Cudzoziemcowi, który uzyskał zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Polski, wydawana jest karta pobytu. Dokument ten wydawany jest z urzędu przez wojewodę, który udzielił cudzoziemcowi tego zezwolenia.

W karcie pobytu, wydanej w związku z udzieleniem cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy, zamieszczana jest adnotacja ,,dostęp do rynku pracy”.

Karta pobytu w okresie swojej ważności potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz uprawnia go, wraz z dokumentem podróży, do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności uzyskania wizy.

Autor:

Katarzyna Zarzycka
Expatriate Consultant
TGC Corporate Lawyers

Dowiedz się jak możemy cię wesprzeć w kwestiach związanych z zatrudnianiem cudzoziemców:


Zobacz także

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa