23.01.2020 Prawo gospodarcze

10 istotnych zmian prawnych dla przedsiębiorców w 2020


Rok 2020 przynosi istotne zmiany w prawie gospodarczym i prawie spółek. Część z nich nakłada na firmy nowe obowiązki, nie zabraknie jednak także rozwiązań mających na celu ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej.

Zmiany prawne 2020 – sprawdź na co się przygotować?

Nowe regulacje, które już zaczęły obowiązywać lub dopiero wejdą w życie, wpłyną zarówno na działalność już istniejących firm, jak i na możliwość rejestracji nowych podmiotów gospodarczych.

Wśród najważniejszych zmian znajdują się, m.in., nowa forma organizacyjna spółki, ustawa zapobiegająca zatorom płatniczym, obowiązek dematerializacji akcji i prowadzenia stron internetowych, całkowita cyfryzacja KRS-u, a także nowe rozwiązania dotyczące postępowania w ramach upadłości i restrukturyzacji oraz ustawa wprowadzająca obowiązek elektronicznego zgłaszania beneficjentów rzeczywistych.

10 najważniejszych zmian w prawie 2020

1. Obowiązek prowadzenia strony internetowej i jej ujawnienia w KRS (1 stycznia 2020)

1 stycznia 2020 r. w życie weszły postanowienia dotyczące obowiązku prowadzenia przez spółki akcyjne i spółki komandytowo-akcyjne własnej strony internetowych. Nowe regulacje wprowadzają także obowiązek ujawniania stron w KRS oraz zamieszczania na nich, w miejscach wydzielonych na komunikację z akcjonariuszami, wymaganych przez prawo lub statuty spółek, ważnych ogłoszeń.

2. Nowe regulacje ograniczające zatory płatnicze (1 stycznia 2020)

Od nowego roku zaczęły obowiązywać przepisy dotyczące przeciwdziałania zatorom płatniczym. Mają one na celu poprawę płynności finansowej przedsiębiorców. Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych obejmuje m.in. wyższe odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych oraz skrócenie maksymalnych terminów płatności.

Z punktu widzenia większości przedsiębiorców ważne jest także podwyższenie zryczałtowanych kosztów dochodzenia wierzytelności. Na duże firmy ustawodawca nałożył natomiast obowiązek składania sprawozdań o terminach zapłaty. Nowe przepisy zakładają również bardzo wysokie kary pieniężne dla spółek, które najbardziej opóźniają się z regulacją wierzytelności wobec swoich kontrahentów.

3. Wejście w życie części Pakietu Przyjazne Prawo (1 stycznia 2020)

Od 1 stycznia zaczęła obowiązywać znaczna część PPP (Pakietu Przyjazne Prawo). Obejmuje ona m.in.

 • prawo do błędu przez pierwszy rok działalności lub ponownie po upływie co najmniej 36 miesięcy od dnia ostatniego zawieszenia lub zakończenia działalności dla przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG,
 • ochronę konsumencką, czyli m.in. prawo do reklamacji, dla przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG,
 • wydłużenie terminu rozliczenia VAT w imporcie do 25-tego dnia następnego miesiąca, wraz z deklaracją VAT-7,
 • szereg ułatwień dla rzemieślników, w tym rozszerzenie definicji rzemieślnika na spółki jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne czy jednoosobowe spółki kapitałowe pod warunkiem, że wspólnicy w takiej spółce mają kwalifikacje zawodowe w rzemiośle lub są członkami rodziny prowadzącej rodzinną firmę rzemieślniczą.
 • ułatwienia w sukcesji przedsiębiorstw, w tym wdrożenie zasady przejęcia koncesji, zezwoleń, licencji oraz pozwoleń w przypadku zmiany właściciela przedsiębiorstwa przez osobę wpisaną do CEIDG oraz możliwość powoływania po śmierci małżonka przedsiębiorcy tymczasowego przedstawiciela (pod warunkiem, że przedsiębiorstwo należy do przedsiębiorcy i małżonka).

Zobacz także: Ograniczenie zatorów płatniczych – nowe przepisy

4. Baza Danych Odpadowych BDO (1 stycznia 2020)

1 stycznia ruszyła Baza Danych Odpadowych, w której muszą być zarejestrowane wszystkie podmioty świadczące usługi związane z gospodarowaniem odpadami oraz firmy zajmujące się obrotem produktami w opakowaniach.

Ponadto, ustawa dotycząca BDO zobowiązała przedsiębiorców do umieszczania numeru rejestrowego BDO na wszelkich dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością, w tym na fakturach VAT i umowach sprzedaży.

5. Prosta Spółka Akcyjna (PSA) (1 marca 2020 – prawdopodobna zmiana daty wejścia w życie na 2021 rok)

Wraz z początkiem marca Kodeks Spółek Handlowych miał wzbogacić się o nową formę prowadzenia działalności gospodarczej – Prostą Spółkę Akcyjną. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Rozwoju termin wejścia w życie przepisów o PSA prawdopodobnie przesunie się o 12 miesięcy. Prosta Spółka Akcyjna będzie łączyć najważniejsze cechy spółki z o.o. z możliwością pozyskiwania kapitału poprzez emisję papierów wartościowych. Spółka dedykowana jest start-upom i osobom chcącym rozpocząć działalność. Główne zalety PSA obejmują:

 • minimalny kapitał zakładowy wynoszący 1 PLN,
 • możliwość zarejestrowania spółki metodą elektroniczną,
 • znaczna elektronizacja większości procedur w spółce,
 • możliwość wniesienia całego kapitału zakładowego w ciągu 3 lat od daty wpisu do rejestru,
 • rozszerzenie definicji wkładu na kapitał zakładowy na wartość majątkowa,
 • możliwość przekształcenia jednoosobowej działalności w PSA.

6. Pełna cyfryzacja KRS-u (1 marca 2020)

Rejestr KRS od marca 2020 r. będzie w całości obsługiwany elektronicznie, co oznacza, że wnioski będzie można składać wyłącznie w systemie informatycznym, a dokumenty w formie papierowej będą wymagały skanowania i uwierzytelnienia przez notariusza lub wysłania w oryginale w terminie nie dłuższym niż 3 dni licząc od daty złożenia wniosku.

Cyfryzacja KRS-u zakłada również udostępnianie za pośrednictwem Internetu dokumentów, takich jak statuty i umowy spółek oraz dokumenty dotyczące odwoływania i powoływania nowych członków organów spółek.

7. Zmiany w pre-packu (24 marca 2020)

Pre-pack, czyli procedura dotycząca tzw. przygotowanej likwidacji, za sprawą nowelizacji przepisów wchodzących w życie 24 marca 2020 r. zostanie znacznie uelastyczniona.

Zmiany obejmą m.in. wprowadzenie aukcji mającej na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty umożliwiającej szybką sprzedaż majątku niewypłacalnego dłużnika w przypadku złożenia co najmniej dwóch wniosków o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstw dłużnika.

Ponadto, podmiot składający wniosek do sądu o zatwierdzenie pre-packu będzie musiał dołączyć do niego dowód wniesienia wadium w wysokości 1/10 oferowanej przez ceny, zaś sąd zobowiązany będzie do ustanowienia nadzorcy sądowego lub zarządcy przymusowego, który dokona przeglądu wniosku i sprawdzi informacje dotyczące majątku przedsiębiorstwa w stanie upadłości.

8. Ostateczny termin zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (13 kwietnia 2020)

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych zaczął obowiązywać 13 października 2019 r., ale termin zgłaszania beneficjentów rzeczywistych wynosi 6 miesięcy od dnia wejścia w życie przepisów dla istniejących podmiotów, czyli upływa 13 kwietnia 2020 r.

Zgłoszeniu do CRBR obligatoryjnie podlegają:

 • dane identyfikacyjne spółki (nazwa firmy, forma organizacyjna, siedziba, numer w KRS, numer NIP),
 • dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego i członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółki (imię i nazwisko, państwo zamieszkania, obywatelstwo, numer PESEL – w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, informacja o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu).

Brak zgłoszenia danych do CRBR przez spółkę skutkować będzie karą pieniężną do wysokości 1 000 000 PLN. W przypadku podania w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych fałszywych danych, zgłaszający może ponieść odpowiedzialność karną za składanie nieprawdziwych oświadczeń.

9. Dematerializacja akcji – pierwsze wezwanie i zawarcie umowy (30 czerwca 2020)

W ramach dematerializacji, czyli cyfryzacji akcji spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych spółki te do dnia 30 czerwca 2020 r. zobligowane będą:

 • zawrzeć umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z podmiotem uprawnionym do prowadzenia rachunków papierów wartościowych lub zawrzeć umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych,
 • dokonać pierwszego wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w formie papierowej (przy czym na następne cztery wezwania spółki mają termin nie dłuższy niż miesiąc ani krótszy niż dwa tygodnie licząc od daty każdego wezwania).

10. Nowe zasady delegowania pracowników w UE (30 lipca 2020)

Na koniec lipca w życie wejdą nowe przepisy unijne, które wpłyną nie tylko na regulacje prawne państw członkowskich, ale również wpłyną na pracowników i przedsiębiorców.

Nowelizacja Dyrektywy 96/71/WE skróci do 12 miesięcy (w pewnych wyjątkach do 18 miesięcy) okres oddelegowania pracownika. Ponadto, nowe przepisy zakładają zrównanie wynagrodzeń oraz stawek dodatków lub wysokość zwrotu wydatków na pokrycie kosztów podróży, wyżywienia i zakwaterowania pracowników delegowanych z wynagrodzeniami i stawkami określonymi w krajowych przepisach i regulacjach Państwa Członkowskiego, do którego pracownik jest oddelegowywany.

Państwa Członkowskie od 30 lipca 2020 r. będą natomiast zobowiązane do podawania do wiadomości publicznej informacji o warunkach zatrudnienia oraz do zapewnienia współpracy pomiędzy właściwymi organami lub podmiotami publicznymi w ramach nadzorowania warunków zatrudnienia.

Prawo gospodarcze – sprawdź, jak możemy pomóc:


Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa