22.02.2023 Prawo spółek

Ustawa o fundacji rodzinnej w Dzienniku Ustaw


21 lutego 2023 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano Ustawę z 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej. Nowe przepisy uregulują kwestie dotyczące organizacji i funkcjonowania fundacji rodzinnych oraz określą prawa i obowiązki fundatora i beneficjentów fundacji.

Podpisana przez Prezydenta i ogłoszona w Dzienniku Ustaw ustawa z 26 stycznia 2023 r. ma na celu wprowadzenie do polskiego systemu prawnego instytucji fundacji rodzinnej jako podmiotu służącego do gromadzenia rodzinnego majątku i pozwalającego na zatrzymanie go w kraju. Podobne rozwiązania od lat z sukcesem sprawdzają się w wielu krajach UE.

Fundacja rodzinna – czym jest i jak ją założyć?

Fundacja rodzinna ma chronić rodzinny biznes przez wiele pokoleń, zaspokajać potrzeby jej beneficjentów oraz prowadzić działalność gospodarczą jedynie w ściśle określonym zakresie. Będzie posiadać osobowość prawną po uzyskaniu wpisu do rejestru fundacji rodzinnych, prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, a jej działania ureguluje statut ustanowiony w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności.

Fundacja rodzinna będzie mogła być założona przez więcej niż jedną osobę, w tym także przez osoby niespokrewnione, jednakże w przypadku ustanowienia fundacji na podstawie testamentu, fundatorem będzie mogła zostać tylko jedna osoba Jedynie osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która przekaże fundacji określone aktywa, będzie mogła pełnić funkcję fundatora fundacji rodzinnej.

Fundację rodzinną będzie można ustanowić w formie aktu założycielskiego lub w testamencie, sporządzanym w formie aktu notarialnego.

Ponadto, koniecznie będzie wniesienie funduszu założycielskiego przez fundatora fundacji. Wartość funduszu założycielskiego nie może być niższa niż 100 000 PLN. Fundusz będzie musiał być wniesiony w całości przed zarejestrowaniem fundacji w rejestrze fundacji rodzinnych, z wyjątkiem fundacji ustanowionych w testamencie, w przypadku których będzie on wnoszony najpóźniej w terminie 2 lat od ich zarejestrowania.

Dowiedz się więcej: Fundacja rodzinna – nowa instytucja w polskim prawie

Fundacja rodzinna – jaki organ zarządzający?

Organem zarządzającym fundacji rodzinnej będzie jedno- lub wieloosobowy zarząd. W ustawie określono trzyletnią kadencję członka zarządu, jednak statut będzie mógł stanowić inaczej.

Fakultatywnym organem fundacji rodzinnej będzie natomiast rada nadzorcza, a obowiązek jej powołania zaistnieje jeśli liczba beneficjentów fundacji przekroczy 25 osób. Kadencja członka rady według przepisów ustawy ma trwać 5 lat.

Trzecim organem fundacji rodzinnej będzie zgromadzenie beneficjentów, w którym będą mogli wziąć udział beneficjenci z przyznanym w statucie uprawnieniem do uczestnictwa w nim. Do zadań zgromadzenia ma należeć podejmowanie uchwał w konkretnych i określonych w ustawie bądź statucie sprawach, takich jak np. zatwierdzanie sprawozdania finansowego fundacji.

Uchwały powyżej wymienionych organów fundacji mają wymagać bezwzględnej większości głosów (chyba, że statut stanowić będzie inaczej), a każdemu członkowi przysługiwać ma jeden głos. Głosowania co do zasady mają być jawne, z wyjątkiem tych, które dotyczyć będą spraw personalnych i osobistych, wówczas będzie można głosowanie utajnić.

Ustawa wprowadzająca instytucję fundacji rodzinnej do polskiego porządku prawnego wejdzie w życie 3 miesiące licząc od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, czyli zacznie obowiązywać od 22 maja 2023 r.

Prawo spółek – sprawdź, jak możemy pomóc:


Anna Szczerba Dyrektor Departamentu Prawa Spółek i Sekretariatu Korporacyjnego
TGC Corporate Lawyers
Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa