21.07.2020 Prawo pracy

Zwrot dofinansowania do wynagrodzeń


Jednym z rodzajów pomocy dla firm oferowanej w ramach tarczy antykryzysowej jest dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników, mające na celu ochronę miejsc pracy. Co do zasady dofinansowanie jest bezzwrotne, jednak istnieją sytuacje, w których pracodawca będzie zobowiązany do zwrotu uzyskanego wsparcia.

Zasady zwrotu świadczenia kształtują się jednakowo dla wszystkich form dofinansowania do wynagrodzenia pracowników:

  • z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy (art. 15g),
  • dofinansowania wynagrodzeń pracowników, których pracodawca nie objął przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy (art. 15gg),
  • dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników z Funduszu Pracy (art. 15zzb),

Kiedy trzeba zwrócić dofinansowanie do wynagrodzeń?

Pracodawca ma obowiązek zwrotu uzyskanego dofinansowania w sytuacji:

  • wykorzystania dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem wskazanym w umowie,
  • wypowiedzenia umowy pracownikowi objętemu dofinansowaniem z przyczyn niedotyczących pracownika,
  • odmowy poddania się kontroli wykorzystania środków lub w razie faktycznej niemożności przeprowadzenia kontroli.

Beneficjent każdej formy dofinansowania jest zobowiązany do wykorzystania przyznanych środków zgodnie z przeznaczeniem wskazanym w umowie. W razie niespełnienia niniejszego warunku zobowiązany jest do zwrotu środków w części, która została wykorzystana niezgodnie z postanowieniami umowy.

Zasady zwrotu dofinansowania

Brak utrzymania zatrudnienia pracowników objętych dofinansowaniem przez okres, na który zostało przyznane wsparcie, również skutkuje obowiązkiem jego zwrotu, a wysokość zwrotu uzależniono od podstawy prawnej dofinansowania:

  • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników z FP (art. 15zzb) – pracodawca zwraca dofinansowanie proporcjonalnie do okresu nieutrzymania pracownika w zatrudnieniu,
  • dofinansowanie z FGŚP do wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy (art. 15g) – pracodawca zwraca część środków, która była przeznaczona na dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika, z którym rozwiązał umowę,
  • dofinansowanie z FGŚP do wynagrodzeń pracowników, którzy nie zostali objęci przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy (art. 15gg) – pracodawca zwraca całość otrzymanych środków, tzn. dofinansowania obejmującego wszystkich pracowników, a nie tylko pracownika, z którym rozwiązał umowę.

Zobacz także: Fuzje i przejęcia – ochrona polskich spółek w dobie COVID-19

Kontrola prawidłowego wykorzystania środków

Zarówno wykorzystanie środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, jak i z Funduszu Pracy może zostać skontrolowane w okresie przysługiwania dofinansowania oraz w ciągu 3 lat od złożenia przez beneficjenta dokumentów potwierdzających prawidłowość wykorzystania środków. Odmowa poddania się kontroli lub faktyczna niemożność jej przeprowadzenia rodzi obowiązek zwrotu całości przyznanego dofinansowania.

Dofinansowanie uzyskane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych należy zwrócić wraz z odsetkami liczonymi od dnia przekazania środków, natomiast świadczenie z Funduszu Pracy zwracane jest bez odsetek.

Zwrotowi podlegają również przyznane środki, niezależnie od podstawy prawnej, które nie zostały wykorzystane, np. w sytuacji, gdy stosunek pracy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem objętym dofinansowaniem zostaje zakończony przez pracownika.

Autorka:

Magdalena Wilkoszewska
Dyrektor Działu Prawa Pracy, Radca Prawny,
TGC Corporate Lawyers 

Prawo pracy – sprawdź, jak możemy pomóc:


Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa