6.02.2023 Praca zdalna

Nowelizacja Kodeksu pracy podpisana. Praca zdalna wchodzi w życie


Uchwalona 1 grudnia 2022 r. nowelizacja Kodeksu pracy została podpisana przez prezydenta. Nowe przepisy uregulują pracę zdalną i umożliwią pracodawcom kontrolowanie trzeźwości pracowników.

27 stycznia 2023 roku prezydent podpisał nowelizację Kodeksu pracy, która zawiera dwa bardzo ważne dla pracodawców i pracowników rozwiązania:

 1. wprowadza pracę zdalną jako stałą formę świadczenia pracy i jednocześnie uchyla dotychczasowe regulacje dotyczące świadczenia pracy w związku z pandemią COVID-19 oraz regulacje dotyczące telepracy,
 2. umożliwia pracodawcom prowadzenie w miejscu pracy kontroli pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu oraz środków działających podobnie do alkoholu.

Praca zdalna w Kodeksie pracy

Nowelizacja przepisów dodała do działu drugiego Kodeksu pracy rozdział IIc dotyczący pracy zdalnej. Zgodnie z nowymi przepisami praca zdalna to praca, która:

 • wykonywana jest całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, lub
 • wykonywana jest na polecenie pracodawcy w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu lub w okresie, w którym zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dotychczasowym miejscu pracy pracownika nie jest czasowo możliwe z powodu działania siły wyższej.

Ustawa określa ponadto zakres prac nie objętych pracą zdalną takich jak prace szczególnie niebezpieczne.

W przepisach ustawodawca przewidział także możliwość wykonywania pracy zdalnej okazjonalnie na wniosek pracownika, w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku.

Praca zdalna – nowe obowiązki pracodawców

Ustawa nakłada na firmy nowe obowiązki dotyczące pracy zdalnej. Pracodawca będzie zobowiązany zapewnić pracownikowi wykonującemu pracę zdalną materiały i narzędzia pracy, w tym urządzenia techniczne, niezbędne do wykonywania pracy zdalnej. Pracodawca pokryje także koszty energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych bezpośrednio związanych z wykonywaniem pracy zdalnej.

Zasady wykonywania pracy zdalnej w danym podmiocie zatrudniającym określi porozumienie zawierane między pracodawcą a zakładową organizacją związkową. W przypadku braku organizacji związkowej zasady te będą wpisane do regulaminu pracy, po konsultacji z przedstawicielami pracowników.

Kontrola trzeźwości pracownika – nowe regulacje

Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadziła także możliwość kontrolowania trzeźwości pracowników. Kontrola dotyczyć będzie obecności w organizmie pracowników:

 • alkoholu,
 • środków działających podobnie do alkoholu.

Warunkiem przeprowadzenia kontroli jest zapewnienie ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia. Kontrola trzeźwości nie może ponadto naruszać godności oraz innych dóbr osobistych pracownika i tych reguł musi przestrzegać pracodawca wprowadzając kontrolę trzeźwości pracowników.

Przeprowadzanie kontroli trzeźwości w miejscu pracy odbywa się przy użyciu metod niewymagających badania laboratoryjnego za pomocą urządzenia posiadającego ważny dokument potwierdzający jego kalibrację lub wzorcowanie.

Sposób, grupę lub grupy pracowników objętych kontrolą trzeźwości, rodzaj urządzenia wykorzystywanego do kontroli, czas i częstotliwość jej przeprowadzania, pracodawca ustali w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy. Jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy zasady te określi w specjalnym obwieszczeniu.

O wprowadzeniu kontroli trzeźwości pracodawca ma obowiązek poinformować pracowników nie później niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem jej przeprowadzania.

Ustawa wprowadza ponadto analogiczne regulacje dotyczące kontrolowania pracowników na obecność środków działających podobnie do alkoholu.

Dowiedz się więcej: Nowelizacja Kodeksu pracy – kontrola trzeźwości pracownika

Zmiany w aktach osobowych pracowników

Nowe przepisy wymagać będą od pracodawców nie tylko aktualizacji wewnętrznych regulaminów, ale także dokumentacji pracowniczej.

W części B akt osobowych będzie musiała znaleźć się informacja o pracy zdalnej oraz kontroli trzeźwości (tylko w przypadku pracodawców, którzy wprowadzą w swoich organizacjach takie rozwiązania):

 • Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z oceną ryzyka zawodowego i zasadami BHP dotyczącymi pracy zdalnej;
 • Potwierdzenie o poinformowaniu pracownika o kontroli trzeźwości i sposobie jej przeprowadzenia.

Jednocześnie utworzona została nowa kategoria akt osobowych – część E, która będzie zawierała informację o kontroli trzeźwości pracownika lub kontroli na obecność środków działających podobnie do alkoholu przeprowadzonej przez:

 • pracodawcę,
 • organ powołany do ochrony porządku publicznego.

Kodeks pracy z pracą zdalną – termin wejścia w życie przepisów

Znowelizowana i podpisana ustawa zmieniająca Kodeks pracy wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Wyjątek stanowią przepisy dotyczące pracy zdalnej i uchylenia przepisów o telepracy. Te przepisy wejdą w życie 2 miesiące po ich ogłoszeniu.

Praca zdalna – jak możemy pomóc?

Przygotuj się na zmiany w przepisach. Nasi eksperci zapewnią wsparcie prawne przy wdrażaniu pracy zdalnej w organizacji. Pomożemy opracować wewnętrzną dokumentację uwzględniającą zasady pokrywania przez pracodawców kosztów pracowników powstałych w związku z pracą zdalną, takich jak:

 • Regulamin pracy zdalnej wraz z dokumentacją towarzyszącą
 • Porozumienie dotyczące pracy zdalnej
 • Wzór polecenia pracy zdalnej
 • Wzór indywidualnego porozumienia wykonywania pracy zdalnej

Pobierz broszurę: Praca zdalna
– wsparcie przy wdrożeniu nowych przepisów

Praca zdalna – sprawdź jak możemy pomóc Twojej firmie:


Magdalena Wilkoszewska Dyrektor Działu Prawa Pracy, Radca Prawny
TGC Corporate Lawyers
Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa